Trwa ładowanie...
d3c9178

GPW: upomnienie spółki SSI SA

17.03. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 309/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie upomnienia spółki SSI S.A. W UPADŁOŚCI...

Share
d3c9178

17.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 309/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie upomnienia spółki SSI S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

§ 1 Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu oraz w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć spółkę SSI S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne, Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może upomnieć emitenta. Jednocześnie zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu kwartalnego nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. Spółka SSI S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ nie przekazała do końca dnia 14 lutego 2014 r. raportu kwartalnego za pierwszy kwartał roku 2013/2014, co oznacza, że spółka ta nie przekazała raportu kwartalnego w terminie wynikającym z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Biorąc pod uwagę powyższe oraz dotychczasowe zastrzeżenia co do wykonywania przez spółkę SSI S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ obowiązków informacyjnych,
Zarząd Giełdy rozważał nałożenie na Spółkę kary pieniężnej oraz obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą. Jednakże mając na względzie trudną sytuację finansową Spółki, która znalazła ostatecznie odzwierciedlenie w ogłoszeniu przez sąd upadłości likwidacyjnej Spółki, Zarząd Giełdy odstąpił od nałożenia na Spółkę wyżej wskazanych środków dyscyplinujących. Powyższe okoliczności nie zmieniają jednak oceny Zarządu Giełdy, że nieprawidłowe wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych należy ocenić negatywnie. Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił o upomnieniu Spółki.

Kom amp/

d3c9178

Podziel się opinią

Share
d3c9178
d3c9178