Trwa ładowanie...
dh0b6bm

GPW - Zamiana części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje na okaziciela serii B (1/ ...

GPW - Zamiana części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje na okaziciela serii B (1/2015)

Share
dh0b6bm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GPW | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zamiana części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje na okaziciela serii B | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Spółka?, ?Giełda?), informuje, że działając na wniosek 2 akcjonariuszy Spółki, na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 2 i 3 Statutu Spółki podjął w dniu 26 lutego 2015 r. uchwałę o dokonaniu zamiany 27.300 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii B. Statut Spółki nie zawiera ograniczeń w kwestii zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Z chwilą zamiany akcje zamieniane stają się akcjami zwykłymi na okaziciela i będą oznaczane jako akcje serii B. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii B powoduje zmianę liczby głosów z akcji Spółki w ten sposób, że wszystkie akcje Spółki będą łącznie uprawniać do 56.752.170 głosów na walnym zgromadzeniu, tj. 29.560.340 głosów z akcji serii A uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy oraz 27.191.830 głosów z akcji serii B. Zamiarem Zarządu Giełdy jest dopuszczenie i
wprowadzenie akcji serii B powstałych po zamianie do obrotu giełdowego. Podstawa prawna: § 5. 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 1/2015 Date: 26 February 2015 Legal basis: Article 56.1 (2) of the Act on Offering – current and periodic information Topic: Conversion of some series A preferred registered shares into series B bearer shares Content: The Warsaw Stock Exchange (“Company”, “Exchange”) Management Board informs that, acting at the request of 2 shareholders of the Company pursuant to Article 334.2 of the Code of Commercial Companies and § 4.2-3 of the Company’s Articles of Association, on 26 February 2015 it adopted a resolution concerning the conversion of 27,300 series A preferred registered shares into series B ordinary bearer shares. The Company’s Articles of Association impose no limitations on conversion of registered shares into bearer shares. Upon conversion, converted shares become ordinary bearer shares and are designated as series B shares. The conversion of series A preferred registered shares into series B ordinary bearer shares results in a change of the number of votes conferred by the
Company’s shares as follows: all shares of the Company will jointly confer 56,752,170 votes at the General Meeting, i.e., 29,560,340 votes conferred by series A shares preferred by each share conferring two votes and 27,191,830 shares conferred by series B shares. It is the intention of the Exchange Management Board to admit and introduce series B shares originating from the conversion to exchange trading. Legal basis: § 5.1(10) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent. | | |
| | | | |

dh0b6bm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GPW | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-498 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Książęca | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 628-32-32 | | (22) 628-17-54, (22) 537-77-90 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | gpw@gpw.pl | | www.gpw.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-025-09-72 | | 012021984 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Karol Półtorak Wiceprezes Zarządu
2015-02-26 Mirosław Szczepański Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh0b6bm

Podziel się opinią

Share
dh0b6bm
dh0b6bm