Trwa ładowanie...
d2rk74v

GPW: zawieszenie i wykluczenie z obrotu akcji spółki POSITIVE ADVISORY SA

...

Share
d2rk74v

19.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Zawieszenie i wykluczenie z obrotu akcji spółki POSITIVE ADVISORY SA

Uchwała Nr 960/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki POSITIVE ADVISORY S.A. w likwidacji

§ 1 1. Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia wykluczyć z dniem 19 listopada 2013 r. z obrotu na rynku NewConnect akcje spółki POSITIVE ADVISORY S.A. w likwidacji (dalej "Spółka"), oznaczone kodem "PLPSTAD00010", z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Wykluczenie z obrotu, o którym mowa w ust. 1, nie nastąpi jeżeli do dnia 14 listopada 2013 r. Spółka przekaże w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu: 1) raport roczny za 2012 rok, 2) raport kwartalny za II kwartał 2013 r., 3) raport kwartalny za III kwartał 2013 r. - spełniające wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. § 2 1. Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki POSITIVE ADVISORY S.A. w likwidacji, o których mowa w § 1 ust. 1, do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym zostaną przekazane wszystkie informacje wskazane w § 1 ust. 2, a w
przypadku nieprzekazania tych informacji w terminie wskazanym w § 1 ust. 2 - do czasu wykluczenia tych akcji z obrotu na rynku NewConnect. 2. Na podstawie § 25 ust. 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że zlecenia maklerskie na akcje, o których mowa w ust. 1 przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, które nie zostały zrealizowane do dnia 16 sierpnia 2013 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu. 3. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być przyjmowane, anulowane ani modyfikowane. § 3 W przypadku spełnienia przez Spółkę wszystkich warunków wskazanych w § 1 ust. 2 informacja o dniu wznowienia obrotu akcjami spółki POSITIVE ADVISORY S.A. w likwidacji na rynku NewConnect zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym ten
dzień. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

d2rk74v

Uzasadnienie

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. Uchwałą Nr 739/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 lipca 2013 r. został zawieszony obrót akcjami spółki POSITIVE ADVISORY S.A. w likwidacji z uwagi na nieprzekazanie w przepisanym terminie raportu rocznego za rok 2012. Do dnia podjęcia niniejszej uchwały Spółka nie przekazała powyższego raportu. W dniu 14 sierpnia 2013 r. upłynął termin do przekazania raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r. Spółka POSITIVE ADVISORY S.A. w likwidacji nie przekazała także tego raportu. W opinii Organizatora Alternatywnego Systemu spółka POSITIVE ADVISORY S.A. w likwidacji nie zapewnia inwestorom właściwego dostępu do informacji na temat Spółki. Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych stanowi naruszenie jednego z podstawowych obowiązków spółki publicznej notowanej na rynku NewConnect i zagraża
bezpieczeństwu obrotu na tym rynku i interesowi jego uczestników. Zdaniem Zarządu Giełdy wznowienie obrotu akcjami Spółki może nastąpić jedynie w przypadku uzupełnienia informacji podanych dotychczas do publicznej wiadomości o informacje wskazane w niniejszej Uchwale. W ocenie Zarządu Giełdy pozostawanie w obrocie na rynku NewConnect akcji POSITIVE ADVISORY S.A. w likwidacji bez wypełnienia obowiązków wskazanych w niniejszej Uchwale w poważny sposób zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu na rynku NewConnect i interesowi uczestników tego obrotu. Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Giełdy postanowił jak w Uchwale.

Kom amp/

d2rk74v

Podziel się opinią

Share
d2rk74v
d2rk74v