Trwa ładowanie...
d211ssh

GPW: zawieszenie obrotu akcjami POSITIVE ADVISORY

...

Share
d211ssh

20.07. Warszawa (PAP) - GPW: zawieszenie obrotu akcjami POSITIVE ADVISORY

Uchwała Nr 696/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lipca 2010 r.

w sprawie upomnienia oraz zawieszenia obrotu akcjami spółki POSITIVE ADVISORY S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

d211ssh

§ 1 Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1) i § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu oraz w związku z § 5 pkt 1 oraz § 6 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć spółkę POSITIVE ADVISORY S.A., a informację o upomnieniu opublikować na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2 1. Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki POSITIVE ADVISORY S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w okresie od dnia 21 lipca 2010 r. do czasu opublikowania przez Spółkę raportu rocznego za rok obrotowy 2009 oraz raportu kwartalnego za pierwszy kwartał roku 2010. 2. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki POSITIVE ADVISORY S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane. 3. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami § 16 ust. 1 pkt 1) i 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie wykonuje obowiązków informacyjnych Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może (1) upomnieć emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej, (2) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie obrotu. Jednocześnie zgodnie z § 5 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitent obowiązany jest do przekazywania raportów okresowych - rocznych i kwartalnych. Ponadto zgodnie z § 6 pkt 9 i 11 tego Załącznika emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, zobowiązani są do opublikowania (1) raportu kwartalnego nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy, (2) raportu rocznego niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej
otrzymania przez emitenta oraz nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, a także nie później niż 15 dni przed terminem walnego zgromadzenia dokonującego zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy zauważyć, że ostatnim przedstawionym przez spółkę POSITIVE ADVISORY S.A. raportem okresowym był raport za IV kwartał 2009 r. opublikowany 17 maja 2010 r., pomimo że termin jego publikacji przypadał na 15 lutego 2010 r. Do chwili obecnej Spółka nie przekazała również raportu za I kwartał 2010 r., którego ostateczny termin publikacji przypadał na dzień 15 maja 2010 r. Ponadto do dnia podjęcia niniejszej uchwały nie został opublikowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2009. Oznacza to, że Spółka nie przestrzega zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie dotyczących terminów publikacji raportów okresowych, określonych w § 6 pkt 9 i 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu. Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom mln/

d211ssh

Podziel się opinią

Share
d211ssh
d211ssh