Trwa ładowanie...
d245g3j
espi

GPW - Zmiany w składzie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (11/2013)

GPW - Zmiany w składzie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (11/2013)

Share
d245g3j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GPW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka" ) informuje, że Rada Giełdy na posiedzeniu w dniu 22.02.2013 r. działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (z późn. zm.) podjęła decyzje w sprawie: - powołania Pana Pawła Graniewskiego, Członka Rady Giełdy oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Giełdy w skład Zarządu Giełdy i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu, - powołania Pana Mirosława Szczepańskiego na stanowisko Członka Zarządu Giełdy. Powyższe decyzje wejdą w życie pod warunkiem udzielenia zgód Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy, przy czym w odniesieniu do Pana Mirosława Szczepańskiego nie wcześniej niż 1 kwietnia 2013 r. Ponadto Rada Giełdy powierzyła Pani Beacie Jarosz pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Giełdy. Jednocześnie Giełda informuje, że w dniu dzisiejszym Pan
Paweł Graniewski złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Giełdy pod warunkiem oraz z dniem doręczenia Giełdzie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o powołaniu go w skład Zarządu Giełdy. Pan Paweł Graniewski Paweł Graniewski w 1983 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. Karierę zawodową rozpoczął w 1983 r. w Instytucie Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu. Od 1985 r. w Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej. W latach 1990-1992 pracował w nowojorskiej firmie prawniczej Willkie Farr & Gallagher, a w latach 1992-1993 w banku inwestycyjnym Barclays de Zoete Wedd w Londynie i Warszawie jako Assistant Director. W latach 1993-1995 Główny Doradca Prawny Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1995-1996 Prezes Zarządu Obsługi Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o., podmiotu świadczącego usługi agenta transferowego dla funduszy inwestycyjnych (joint
venture Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz amerykańskiej firmy Forum Financial Group, Inc.). W latach 1996-1999 Prezes Zarządu Daiwa Europe Polska Sp. z o.o. W latach 1999-2009 reprezentował w Polsce amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley. Od 2010 r. związany z City Handlowy, jako Dyrektor Zarządzający Departamentem Bankowości Inwestycyjnej.W latach 1999-2002 członek rady nadzorczej Otwartego Funduszu Emerytalnego DOM. Pan Paweł Graniewski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do GPW, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Graniewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Mirosław Szczepański Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz International Institute for Securities Market Development w Waszyngtonie. Posiada dyplomy
egzaminów państwowych na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz na syndyka masy upadłościowej. Wieloletni pracownik Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie pełnił m.in. funkcje Dyrektora Działu Notowań, Dyrektora Działu Rozwoju i Współpracy Regionalnej, członka Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na maklerów giełdowych oraz reprezentanta GPW w Zespole Doradczym KDPW. Na przełomie lat 2008-2009 odpowiedzialny za rozwój usług brokerskich w Raiffeisen Bank Polska S.A. Od końca 2009 roku Prezes Zarządu spółki WSEInfoEngine S.A., a od roku 2012, równolegle, Prezes Zarządu Instytutu Rynku Kapitałowego ? WSE Research S.A. Pan Mirosław Szczepański nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do GPW, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Mirosław Szczepański nie figuruje w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pani Beata Jarosz Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego oraz Studium Menedżerskiego Mini MBA na Uniwersytecie Łódzkim, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania. Ukończyła liczne szkolenia krajowe i zagraniczne z zakresu funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych m.in. International Institute for Securities Market Development, Washington, USA (1996 r.), Program on Securities Enforcement and Market Oversight, Washington, USA (1996 r.). W latach 1990-1991 pracownik Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. W roku 1991 rozpoczęła pracę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zdobywając wiedzę i doświadczenie z zakresu rynku kapitałowego.Od 2002 roku - Dyrektor Departamentu Nadzoru Rynku. Nadzorowała zadania z zakresu sprawowania nadzoru nad obrotem giełdowym. Reprezentowała urząd KPWiG na forum Europejskiego Komitetu Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) w obszarze prac nad nadzorem i
bezpieczeństwem obrotu (komitet stały CESR-Pol). Sprawowała funkcję Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych oraz Maklerów Giełd Towarowych. Z KPWiG była związana do czerwca 2006 r. Od 28 czerwca 2006 członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przewodnicząca Rady Nadzorczej KDPW, Przewodnicząca Rady Nadzorczej KDPW_CCP SA oraz Członek Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Wykładowca z zakresu rynku kapitałowego m.in. na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001 r. odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za szczególny wkład pracy w budowaniu polskiego rynku kapitałowego. Pani Beata Jarosz nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do GPW, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Beata Jarosz nie figuruje w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Topic: Changes on the Management Board of the Exchange Legal basis: Article 56.1(2) of the Act on Public Offering ? current and periodic informationContent:The Warsaw Stock Exchange (?WSE" or ?Company") informs that the Exchange Supervisory Board at its meeting on 22 February 2013, acting pursuant to Article 368 § 4 of the Code of Commercial Companies in connection with § 20.3 of the Company?s Articles of Association and Article 27.1 of the Act on Trading in Financial Instruments of 29 July 2005 (as amended), has decided as follows:- to appoint Mr Paweł Graniewski, WSE Supervisory Board Member delegated by the WSE Supervisory Board to temporarily perform the functions of WSE Management Board Member to the Exchange Management Board as Vicepresident President of the Management Board;- to appoint Mr Mirosław Szczepański as Exchange Management Board Member.The aforementioned decisions shall take effect conditional on the approval of the Polish Financial Supervision Authority for the changes on the Exchange
Management Board and, with respect to Mr Mirosław Szczepański, not earlier than 1 April 2013.Furthermore, the Exchange Supervisory Board has appointed Ms Beata Jarosz as Vicepresident of the Management Board.In addition, the Exchange informs that today, Mr Paweł Graniewski has submitted his resignation as a member of the Exchange Supervisory Board conditional on and as of the date of delivery to the Exchange of a decision of the Polish Financial Supervision Authority concerning his appointment to the Exchange Management Board.Paweł GraniewskiPaweł Graniewski received his MA in Law from the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw.He started his professional career in 1983 at the Research Institute for Current Problems of Capitalism. Since 1985 at the Warsaw Technical University (Politechnika Warszawska) in the Institute for Social and Economic Sciences. In 1990-1992 he worked at New York - based law firm Willkie Farr & Gallagher and in 1992-1993 at the investment bank Barclays de Zoete
Wedd in London and Warsaw as Assistant Director. In 1993-1995 he was General Legal Counsel for the Mass Privatization Programme at the Polish Ministry of State Treasury. In 1995-1996 President of the Management Board of Investment Fund Services Company Ltd. (OFI sp. z o.o.), a mutual fund administrator and transfer agent, a joint venture of Bank Handlowy and U.S mutual fund services company Forum Financial Group, Inc.In 1996-1999 President of Daiwa Europe Polska Sp. z o.o.From 1999 through 2009 he worked for Morgan Stanley as Senior Advisor, representing the bank in Poland.Since 2010 Managing Director, Head of Investment Banking, Poland at Citi Handlowy.In 1999-2002 Member of the Supervisory Board of the DOM Pension Fund.Mr Paweł Graniewski does not perform in any form any activities competitive to the WSE, he is not engaged in a competitive company as a partner in a partnership or civil law partnership or a member of an authority of a joint stock company, and he is not engaged in any other competitive legal
entity as a member of its authority. Mr Paweł Graniewski does not have a record in the Register of Insolvent Debtors operating under the Act on the National Court Register.Mirosław Szczepański Graduate of the Warsaw School of Economics and the International Institute for Securities Market Development in Washington, D.C. Certified State Treasury Company Supervisory Board Member and certified Corporate Receiver. For many years with the Warsaw Stock Exchange, among others as Director of the Listing Department, Director of the Development and Regional Co-operation Department, Securities Broker Examination Panel Member, and WSE Representative on the Advisory Group to the National Depository for Securities (KDPW). In 2008-2009, responsible for development of brokerage services in Raiffeisen Bank Polska S.A. Since late 2009, President of the Management Board of WSEInfoEngine S.A., and since 2012, also President of the Management Board of Instytut Rynku Kapitałowego ? WSE Research S.A.Mr Mirosław Szczepański does
not pursue in any form any activities competitive to the WSE, he is not engaged in a competitive company as a partner in a partnership or civil law partnership or a member of an authority of a joint stock company, and he is not engaged in any other competitive legal entity as a member of its authority. Furthermore, Mr Mirosław Szczepański does not have a record in the Register of Insolvent Debtors operating under the Act on the National Court Register.Mr Mirosław Szczepański does not perform in any form any activities competitive to the WSE, he is not engaged in a competitive company as a partner in a partnership or civil law partnership or a member of an authority of a joint stock company, and he is not engaged in any other competitive legal entity as a member of its authority. Mirosław Szczepański does not have a record in the Register of Insolvent Debtors operating under the Act on the National Court Register.Beata Jarosz Beata Jarosz holds an MA from the Department of Economics and Social Science, Warsaw
School of Economics. She completed the Mini MBA Program in Management at the Polish-American Management Center, University of Łódź. She completed many training programmes on financial markets and financial instruments in Poland and abroad including the International Institute for Securities Market Development, Washington, USA (1996), and the Program on Securities Enforcement and Market Oversight, Washington, USA (1996). In 1990-1991, she worked at the Ministry of Privatisation. In 1991, she joined the Polish Securities and Exchange Commission, where she gained expertise and experience in capital markets. As of 2002, Director of the Market Surveillance Department. She co-ordinated exchange surveillance projects. She represented the Commission in the Committee of European Securities Regulators (CESR) in the area of market surveillance and safety (CESR-Pol Standing Committee). She chaired the Examination Board for Securities Brokers and Commodity Brokers. She remained with the Commission until June 2006.Since
28 June 2006, Beata Jarosz is Member of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange. She is Chair of the Supervisory Board of KDPW (National Depository for Securities), Chair of the Supervisory Board of KDPW_CCP SA, Member of the Board of Directors of the Foundation for Youth Entrepreneurship. She holds classes in capital markets among others at the Department of Economics, University of Warsaw. In 2001, Beata Jarosz received the Golden Cross of Merit for her special contribution to the development of the Polish capital market.Ms Beata Jarosz does not perform in any form any activities competitive to the WSE, he is not engaged in a competitive company as a partner in a partnership or civil law partnership or a member of an authority of a joint stock company, and he is not engaged in any other competitive legal entity as a member of its authority. Ms Beata Jarosz does not have a record in the Register of Insolvent Debtors operating under the Act on the National Court Register.Legal basis: § 5.1(22) of
the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d245g3j

| | | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GPW | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-498 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Książęca | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 628-32-32 | | (22) 628-17-54, (22) 537-77-90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@gpw.pl | | www.gpw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-09-72 | | 012021984 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Beata Jarosz Wiceprezes Zarządu
2013-02-22 Paweł Graniewski Członek Rady Giełdy oddelegowany do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d245g3j

Podziel się opinią

Share
d245g3j
d245g3j