Trwa ładowanie...
d1oj4oh
espi

GRAJEWO - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 kwietnia...

GRAJEWO - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 kwietnia 2012 r. (26/2012)
Share
d1oj4oh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 kwietnia 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Jochen Schapka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 39 459 962 akcji co stanowi 79,5% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 32 308 176 głosów "za", 7 151 786 głosów oddanych jako "wstrzymujące się, głosów oddanych "przeciwko" " nie było. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 10
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia ustalić następujące stałe miesięczne wynagrodzenie brutto dla członków Rady Nadzorczej Spółki: a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie brutto ustala się w wysokości równowartości w złotych kwoty 4.166,66 EUR, b) dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie brutto ustala się w wysokości równowartości w złotych kwoty 2.083,33 EUR. Wyżej określone wynagrodzenie płatne będzie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez członka Rady Nadzorczej. Wyżej określone wynagrodzenie obliczane będzie na podstawie średniego kursu wymiany EUR ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień płatności
wynagrodzenia. §2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. zamierza w przyszłości wprowadzić dodatkowe zmienne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, które uzależnione będzie od wyników lub wartości Spółki. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 39 459 962 akcji co stanowi 79,5% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 32 308 176 głosów "za", 7 151 786 głosów oddanych "przeciwko", głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" " nie było. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu trwania programu emisji papierów dłużnych Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia wyrazić zgodę na przedłużenie okresu trwania programu emisji papierów dłużnych w formie
obligacji do dnia 30 czerwca 2017 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 39 459 962 akcji co stanowi 79,5% kapitału zakładowego . W głosowaniu oddano 39 459 962 głosów "za", głosów oddanych "przeciwko" i głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" " nie było. NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Resolutions adopted by the Extraordinary General Shareholders Meeting on April 10th 2012 Current Report No. 26/2012 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. with its seat in Grajewo (hereinafter the „Company”) informs about the contents of the resolutions adopted by the Extraordinary General Shareholders Meeting on April 10th 2012 RESOLUTION NO. 1 of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo Spolka Akcyjna dated April 10, 2012 on changes to the composition of the Company’s Supervisory Board. According to article 385 §1 of commercial companies code and article 17 paragraph 2 of the Company’s statute, the General Shareholders Meeting decides, as follows: §1 The General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA hereby decides to appoint Mr. Jochen Schapka to the Company’s Supervisory Board. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 1 number of shares used to cast valid votes was 39,459,962 which constitutes 79,5%
of share capital. Number of votes “in favour” 32,308,176 ,“abstain” – 7,151,786 , “against” – 0 . RESOLUTION NO. 2 of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo Spolka Akcyjna dated April 10, 2012 on establishing remuneration of members of Company’s Supervisory Board. According to article 392 §1 of commercial companies code and article 23 of the Company’s statute, the General Shareholders Meeting decides, as follows: §1 The General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA hereby decides to establish the following fixed monthly gross remuneration for members of Company’s Supervisory Board: a) for Chairman of the Supervisory Board the monthly gross remuneration shall amount to PLN equivalent of 4,166.66 EUR, b) for each remaining member of the Supervisory Board the monthly gross remuneration shall amount to PLN equivalent of 2,083.33 EUR. The above remuneration shall be payable by the end of each month to the bank account indicated by a member of Supervisory Board. The above
remuneration shall be calculated basing on the average EUR exchange rate of National Bank of Poland announced on a day preceding a day of payment of remuneration. §2 The General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA intends to implement in future additional variable remuneration for the members of Company’s Supervisory Board that shall be based on the Company’s performance or value. §3 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 2 number of shares used to cast valid votes was 39,459,962 which constitutes 79,5% of share capital. Number of votes “in favour” 32,308,176 , “abstain” – 0 , “against” – 7,151,786 . RESOLUTION NO. 3 of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo Spolka Akcyjna dated April 10, 2012 on a consent for extension of a duration of the debt bearing securities issue programme. According to article 28 section 2 subsection 2 of the Company’s statute, the General Shareholders Meeting decides, as follows: §1 The General
Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA hereby decides to grant a consent for extension of the duration of the debt bearing securities issue programme in a form of bonds by June 30th, 2017. §2 The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 3 number of shares used to cast valid votes was 39,459,962 which constitutes 79,5% of share capital. Number of votes “in favour” 39,459,962 , “abstain” – 0 , “against” – 0 . The General Meeting departed from appointment of the Ballot-Counting Committee. No protest was raised to be entered into the minutes during the meeting. Pursuant to the Regulation of the Polish Council of Ministers on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. No. 33, item 259). | |

d1oj4oh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PFLEIDERER GRAJEWO SA
(pełna nazwa emitenta)
GRAJEWO Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
19-203 Grajewo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiórowa 1
(ulica) (numer)
086 272 96 00 086 272 39 83
(telefon) (fax)
grajewo@pfleiderer.pl www.pfleiderer.pl
(e-mail) (www)
719-10-00-479 450093817
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Rafał Karcz Członek Zarządu
2012-04-10 Agnieszka Kabus Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oj4oh

Podziel się opinią

Share
d1oj4oh
d1oj4oh