Trwa ładowanie...
d1oa5st

GRAJEWO - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach spółki zależnej (39/2013)

GRAJEWO - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach spółki zależnej (39/2013)

Share
d1oa5st

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 19.07.2013 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 11.07.2013 r. w sprawie wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na maszynach stanowiących wyposażenie zakładu produkcyjnego spółki zależnej - Pfleiderer Prospan S.A.. Powyższy zastaw rejestrowy ustanowiony został zgodnie z umową zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych z dnia 26.06.2013 r. zawartą pomiędzy Pfleiderer Prospan S.A. a Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie. Powyższy zastaw został ustanowiony na rzecz Banku Millenium S.A. do najwyższej sumy zabezpieczenia 46.350.000 PLN tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z : 1) Zawartej przez Spółkę umowy kredytowej o linię wielocelową na kwotę 75.000.000 PLN 2) Zawartej przez Spółkę umowy o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 25.000.000 PLN 3) Zawartej przez podmiot zależny od Spółki Pfleiderer Prospan SA umowy o kredyt w rachunku bieżącym z
limitem 10.000.000 PLN 4) Zawartej przez podmiot zależny od Spółki Silekol Sp. z o.o. umowy o kredyt w rachunku bieżącym z limitem 10.000.000 PLN Wartość brutto maszyn stanowiących przedmiot zastawu w księgach rachunkowych Pfleiderer Prospan S.A. wynosi 46.531.671 PLN. Kryterium będącym podstawą uznania aktywów będących przedmiotem zastawu na rzecz Banku Millenium S.A. za aktywa o znacznej wartości jest wysokość kapitałów własnych Spółki. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Constitution of register pledge over Company’s subsidiary assets RB 39/13 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A.(the Company) hereby reports that on July 19th ,2013 the Company received a decision of Regional Court for Łódź-Śródmieście in Łódź dated July 11th ,2013 on entering into the pledge register the register pledge on the machinery forming part of the production plants' equipment of its subsidiary - Pfleiderer Prospan S.A.. Above register pledge has been constituted according to an agreement on register pledge over a set of movables concluded on June 26th 2013 between Pfleiderer Prospan S.A. and Bank Millenium S.A. with its seat in Warsaw. Above register pledge has been constituted in favour of Bank Millenium S.A. up to the maximum security amount of PLN 46,350,000 as a collateral of repayment of receivables resulting from: 1) Concluded by Company a PLN 75,000,000 multi-purpose credit facility 2) Concluded by Company a PLN 25,000,000 overdraft facility 3) Concluded by Company’s
subsidiary Pfleiderer Prospan SA a PLN 10,000,000 overdraft facility 4) Concluded by Company’s subsidiary Silekol Sp. z o.o. a PLN 10,000,000 overdraft facility Gross value of production plants' equipment being a subject of a pledge in Pfleiderer Prospan S.A. books amounts to PLN 46,531,671. The criterion for recognizing the assets being a subject of a pledge constituted in favour of Bank Millenium S.A. as significant is a value of Company’s equity. Pursuant to the Regulation of the Polish Council of Ministers on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. No. 33, item 259). July 19th ,2013 | |

d1oa5st

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 RAFAŁ KARCZ CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-19 IRENA LENCZEWSKA PROKURENT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1oa5st

Podziel się opinią

Share
d1oa5st
d1oa5st