Trwa ładowanie...
d2lxp88
d2lxp88
espi

GREENECO S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2014

GREENECO S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2014
Share
d2lxp88
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 234
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -117 -304
Zysk (strata) brutto 1 47
Zysk (strata) netto -117 -328
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 -105
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0
Przepływy pieniężne netto, razem 12 -166
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 017 20 893
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 632 12 639
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 104 0
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 804 10 687
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 385 8 254
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 075 1 075
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 748 10 748
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
data przekazania:
GREENECO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GREENECO S.A. inne niefinansowe/ogólne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-094 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wierzbowa 9/11
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8992435856 932963607
(NIP) (REGON)
d2lxp88

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BILANS
w tys.
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2013-03-31 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
AKTYWA
Aktywa trwałe 8 438 2 477
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 0 1 843
Należności długoterminowe 0
Od jednostek powiązanych 0
Od pozostałych jednostek 0
Inwestycje długoterminowe 8 000 8 196
Nieruchomości 0
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 8 000 8 196
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 438 438
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 438 438
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe 6 579 18 416
Zapasy 0 15
Należności krótkoterminowe 6 578 9 953
Od jednostek powiązanych 0 880
Od pozostałych jednostek 6 618 9 073
Inwestycje krótkoterminowe 1 8 211
Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 8 211
w jednostkach powiązanych 0
w pozostałych jednostkach 0
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 211
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 237
A k t y w a r a z e m 15 017 20 893
PASYWA
Kapitał własny 7 385 8 254
Kapitał zakładowy 1 075 1 075
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 10 074 10 074
Kapitał z aktualizacji wyceny 0
Pozostałe kapitały rezerwowe 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 -2 567
Zysk (strata) netto -117 -328
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 632 12 639
Rezerwy na zobowiązania 1 724 1 724
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 144 144
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 1 580
długoterminowa
krótkoterminowa 0 0
Pozostałe rezerwy 1 580 0
długoterminowe 1 580 1 580
krótkoterminowe 0
Zobowiązania długoterminowe 2 104 0
Wobec jednostek powiązanych 0
Wobec pozostałych jednostek 354 0
Zobowiązania krótkoterminowe 3 804 10 687
Wobec jednostek powiązanych 0 1 135
Wobec pozostałych jednostek 3 804 9 552
Fundusze specjalne 0
Rozliczenia międzyokresowe 0 228
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe 0 228
długoterminowe 0
krótkoterminowe 0 228
P a s y w a r a z e m 15 017 20 893
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.) 10 748 10 748
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,01 0,01
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 049 5 049
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 1
od jednostek powiązanych 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 234
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 187
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 187
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 47
Koszty sprzedaży 0
Koszty ogólnego zarządu 118 351
Zysk (strata) ze sprzedaży -117 -304
Pozostałe przychody operacyjne 0 0
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0
Dotacje 0
Inne przychody operacyjne 0 0
Pozostałe koszty operacyjne 0 0
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
Inne koszty operacyjne 0 0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -117 -304
Przychody finansowe 0 1
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 0 0
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 0 1
Koszty finansowe 0 25
Odsetki w tym: 0 5
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 0 20
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -117 -328
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto -117 -328
Podatek dochodowy 0
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto -117 -328
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 rok okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Kapitał własny na początek okresu (BO) 0 1 526
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek okresu 1 075 875
Zmiany kapitału zakładowego 0 200
zwiększenia (z tytułu) 0 0
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu) 0 0
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 075 1 075
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 10 074 10 074
Zmiany kapitału zapasowego 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu) 0 0
pokrycia straty 0 0
Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 074 10 074
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu) 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0
zwiększenia (z tytułu) 0 0
zmniejszenia (z tytułu) 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 567 -2 567
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -2 567 -2 567
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu) 0
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) -862 0
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 429 -2 567
Wynik netto -117 -328
zysk netto -117 -328
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 7 603 8 254
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto -117 -328
Korekty razem 129 223
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 1 152
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0
Zmiana stanu rezerw 0 0
Zmiana stanu zapasów 0 0
Zmiana stanu należności 2 2 908
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 126 -2 882
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0 0
Inne korekty 0 45
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 12 -105
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 61
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 0 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
Kredyty i pożyczki 0 0
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe 0 0
Wydatki 0 61
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 0 12
Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
Odsetki 0 49
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -61
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 12 -166
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 12 -166
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu 1 377
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 13 211
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
d2lxp88

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA DODATKOWA
?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZOSTAŁE INFORMACJE
?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
GREENECO raport kwartalny IQ 2014.doc Sprawozdanie finansowe za za I kw. 2014 r. wraz z informacją dodatkową

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Rafał Pietrzak Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Rafał Pietrzak Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lxp88

Podziel się opinią

Share
d2lxp88
d2lxp88