Trwa ładowanie...
d4lmlwk

GROCLIN - Raport roczny R 2013

GROCLIN - Raport roczny R 2013

Share
d4lmlwk
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 170 403 173 731 40 466 41 626
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 462 -4 945 -2 247 -1 185
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -10 767 -6 136 -2 557 -1 470
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -8 481 -6 937 -2 014 -1 662
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 029 6 350 -482 1 521
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej -14 537 -3 188 -3 452 -764
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 32 398 -2 728 7 694 -654
Aktywa razem 464 776 283 716 112 070 69 399
Zobowiązania długoterminowe 86 136 11 795 20 770 2 885
Zobowiązania krótkoterminowe 53 435 73 142 12 885 17 891
Kapitał własny 325 205 198 779 78 416 48 623
Kapitał podstawowy 11 578 5 500 2 792 1 345
Liczba akcji 11 577 873 5 500 000 11 577 873 5 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,97 -1,26 -0,23 -0,30
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,97 -1,26 -0,23 -0,30
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 37,32 36,14 9,00 8,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 37,32 36,14 9,00 8,84
Zastosowane średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP31 grudnia 2013 r.średni kurs w okresie - 4,2110kurs na koniec okresu - 4,1472 31 grudnia 2012 r.średni kurs w okresie - 4,1736kurs na koniec okresu - 4,0882
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Groclin Group Management Letter 2013 final.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Inter Groclin_opinia i raport jednostkowe sf.PDF Opinia i Raport biegłego rewidenta
IGASA 2013 Spr Finansowe_ver 5_final.pdf Sprawozdanie finansowe Inter Groclin Auto S.A. za 2013 roku.
IGA Stand Alone 2013 SprDz final 2014.03.21.pdf Sprawozdanie z działalności Inter Groclin Auto S.A. w 2013 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4lmlwk

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | INTER GROCLIN AUTO SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | GROCLIN | | Motoryzacyjny (mot) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 64-200 | | Wolsztyn, Karpicko | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Jeziorna | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 061 44 36 100 | | 061 44 36 366 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | groclin@groclin.com.pl | | www.groclin.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 923-002-60-02 | | 970679408 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audit sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, nr ewid. 130 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Zbigniew Drzymała Prezes Zarządu Zbigniew Drzymała
2014-03-21 André Gerstner Wiceprezes Zarządu André Gerstner

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Anna Rogozińska Główny Księgowy Anna Rogozińska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4lmlwk

Podziel się opinią

Share
d4lmlwk
d4lmlwk