Trwa ładowanie...
d2uxn3u

GROCLIN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

GROCLIN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d2uxn3u
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej Groclin
Przychody ze sprzedaży 442 568 285 398 105 764 67 991
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 172 25 163 -758 5 995
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -11 522 24 449 -2 754 5 825
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -8 520 30 576 -2 036 7 284
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 863 -22 314 -684 -5 316
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej -13 043 1 963 -3 117 468
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 8 578 27 660 2 050 6 589
Aktywa razem (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 422 689 443 196 99 169 106 866
Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 175 039 165 425 41 067 39 888
Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 113 115 114 408 26 539 27 587
Kapitał własny (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 134 534 163 363 31 564 39 391
Kapitał podstawowy (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 578 11 578 2 716 2 792
Liczba akcji 11 577 873 11 577 873 11 577 873 11 577 873
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,74 3,40 -0,18 0,81
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,74 3,40 -0,18 0,81
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,62 14,11 2,73 3,40
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,62 14,11 2,73 3,40
Dane jednostkowe Groclin S.A.
Przychody ze sprzedaży 253 902 170 403 60 677 40 595
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 998 -9 462 -956 -2 254
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5 838 -10 767 -1 395 -2 565
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -2 843 -8 481 -679 -2 020
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 865 -2 029 -1 163 -483
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej -11 943 -29 595 -2 854 -7 051
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 10 364 32 398 2 477 7 718
Aktywa razem (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 494 248 464 776 115 958 112 070
Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 85 025 86 136 19 948 20 770
Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 78 060 53 435 18 314 12 885
Kapitał własny (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 331 162 325 205 77 696 78 416
Kapitał podstawowy (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 578 11 578 2 716 2 792
Liczba akcji 11 577 873 11 577 873 11 577 873 11 577 873
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,25 -1,00 -0,06 -0,24
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,25 -1,00 -0,06 -0,24
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 28,60 28,09 6,71 6,77
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 28,60 28,09 6,71 6,77
Zastosowane średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31 grudnia 2014 r. średni kurs w okresie* - 4,1845 kurs na koniec okresu* - 4,2623 31 grudnia 2013 r. średni kurs w okresie - 4,1976 kurs na koniec okresu* - 4,1472 * - Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP w okresie, którego dotyczą prezentowane dane. * - Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Groclin Raport kwartalny 4Q_2014.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej GROCLIN za 4 kwartał 2014 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uxn3u

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GROCLIN SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GROCLIN | | Motoryzacyjny (mot) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-065 | | Grodzisk Wielkopolski | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Słowiańska | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61 62 87 100 | | 61 62 87 101 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@groclin.com | | www.groclin.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 923-002-60-02 | | 970679408 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 André Gestner Prezes Zarządu André Gestner

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uxn3u

Podziel się opinią

Share
d2uxn3u
d2uxn3u