Trwa ładowanie...
d45s9gn
espi

GRUPA LOTOS - Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami grupy kapit...

GRUPA LOTOS - Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami grupy kapitałowej Shell (20/2013)
Share
d45s9gn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA LOTOS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami grupy kapitałowej Shell | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie od publikacji rb 46/2012 z dnia 31.12.2012r. do 25.09.2013r., Grupa LOTOS S.A. zawarła z Shell Trading International Limited z siedzibą w Londynie umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 714 mln PLN i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. 10.07.2013r. Grupa LOTOS S.A. oraz Shell Trading International Limited zawarły umowę, której przedmiotem był zakup od Shell Trading International Limited ropy naftowej (największa spośród wskazanych powyżej umów). Szacunkowa wartość umowy z 10.07.2013r. wynosi ok. 260 mln PLN. Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOS Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-718 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Elbląska 135
(ulica) (numer)
058 3087111 058 3018838
(telefon) (fax)
lotos@grupalotos.pl www.lotos.pl
(e-mail) (www)
5830000960 190541636
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Zbigniew Paszkowicz Wiceprezes Zarządu
2013-09-26 Jarosław Kobus Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45s9gn

Podziel się opinią

Share
d45s9gn
d45s9gn