Trwa ładowanie...
d1fq7oo
d1fq7oo
espi

GRUPA NOKAUT S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany Statutu (12/2012)

GRUPA NOKAUT S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany Statutu (12/2012)
Share
d1fq7oo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA NOKAUT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez sąd zmiany Statutu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 21 marca 2012 r. otrzymał informację o dokonaniu 20 marca 2012 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS rejestracji zmian w Statucie Spółki. Niniejsza zmiana nastąpiła na podstawie uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 15 czerwca 2011 roku. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C oraz w związku z dokonaną rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, wprowadzono następujące zmiany do Statutu Emitenta: § 3 ust. 1 i 2 w dotychczasowym brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 576 400,10 zł (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta i dziesięć setnych) i nie więcej niż 586 400,00 (pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta) złotych i dzieli się na: a) 5 764 000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 1 do numeru 5764000, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; b) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 100 000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 000001 do numeru 100000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Nokaut Sp. z o.o. Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B." otrzymał brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 586.400,10 zł (pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta i dziesięć setnych) i nie więcej niż 756.400,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na: a) 5 764 000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 5764000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; b) 100 000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii B o numerach od numeru 000001 do numeru 100000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; c) Nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru nie więcej niż 1700000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Nokaut Sp. z o.o. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C." Jednocześnie w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje aktualnie obowiązujący ustalony przez Radę Nadzorczą jednolity tekst Statutu Grupy Nokaut S.A. § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Grupa Nokaut S.A. Statut.pdf | Grupa Nokaut S.A. Statut | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA NOKAUT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-603 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sportowa 8 bud. B
(ulica) (numer)
58 58 58 900
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
586 216 38 72 220170588
(NIP) (REGON)
d1fq7oo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Wojciech Czernecki Prezes Zarządu
2012-03-21 Michał Jaskólski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fq7oo

Podziel się opinią

Share
d1fq7oo
d1fq7oo