Trwa ładowanie...
d3iuaxi
d3iuaxi
espi

GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (4/2013)

GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (4/2013)
Share
d3iuaxi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "GWARANT" Agencja Ochrony Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu informuje, że od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 r. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza (pkt 20 i pkt 21) wyglądać będzie następująco: Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie Obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. 6.Powołanie komisji skrutacyjnej. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012r. i podjęcie uchwał jego zatwierdzeniu. 8.Rozpatrzenie
sprawozdania finansowego Spółki za 2012r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 9.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Edwardowi Kuczer pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. 10.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Panu Markowi Pawełczyk pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. 11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2012r. 12.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Kręskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. 13.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Michnickiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. 14.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Halk za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. 15.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Derlatka za pełnienie funkcji
nadzorczych w roku 2012. 16.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Ziemińskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. 17.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Rogalińskiemu za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. 18.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Kuczer za pełnienie funkcji nadzorczych w roku 2012. 19.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2012r. 20.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012. 21.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012. 22.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekty uchwał dotyczące punktów porządku obrad wprowadzonych przez akcjonariusza. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 1 Projekty uchwał WZA.pdf | Projekty Uchwał WZA | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d3iuaxi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Edward Kuczer Prezes Zarządu Edward Kuczer
2013-06-04 Grzegorz Wojtasik Wiceprezes Zarządu Grzegorz Wojtasik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3iuaxi

Podziel się opinią

Share
d3iuaxi
d3iuaxi