Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al
espi

HAWE - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

HAWE - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
Share
d27t0al
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 332 725 175 002 79 424 41 558
Zysk brutto na sprzedaży 56 689 83 138 13 532 19 743
Zysk z działalności operacyjnej 37 694 60 653 8 998 14 403
EBITDA 54 359 76 410 12 976 18 145
Zysk przed opodatkowaniem 38 794 62 423 9 260 14 824
Zysk netto 29 402 50 733 7 018 12 048
Średnioważona ilość akcji (w szt.) 107 237 064 107 237 064 107 237 064 107 237 064
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,28 0,48 0,07 0,11
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 463 44 840 11 568 10 648
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 717 -26 163 -1 842 -6 213
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -45 917 -7 171 -10 961 -1 703
Przepływy pieniężne netto razem -5 171 11 506 -1 234 2 732
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa obrotowe 150 813 79 290 35 383 19 119
Aktywa trwałe 567 978 529 807 133 256 127 751
Aktywa razem 718 791 609 096 168 639 146 869
Zobowiązania krótkoterminowe 228 943 78 959 53 713 19 039
Zobowiązania długoterminowe 114 342 178 327 26 826 42 999
Zobowiązania razem 343 285 257 287 80 540 62 039
Kapitał własny 375 506 351 810 88 099 84 831
· przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący, według kursu 4,1893 PLN/EUR
· przeliczenie obrotów, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny, według kursu 4,2110 PLN/EUR
· przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 grudnia 2014 roku według kursu 4,2623 PLN/EUR
· przeliczenie aktywów, kapitału i zobowiązań na 31 grudnia 2013 roku według kursu 4,1472 PLN/EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2014.12SSFGK HSA_ROCZNE.pdf Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HAWE
2014.12SzDZGK HSA.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności
GKHAWEOpinia Audytora_2014.pdf Opinia i raport Audytora
oświadczenie DB HAWE S A .pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-20
HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-486 Warszwa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527 23 80 580 015197353
(NIP) (REGON)
PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(podmiot uprawniony do badania)
d27t0al

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Paweł Sobków Prezes Zarządu
2015-03-20 Paweł Paluchowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Ryszard Zajączkowski Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al