Trwa ładowanie...
d2a4usp
d2a4usp
espi

HAWE - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną HAWE Telekom Sp. z o.o., pożyczka od Agencji...

HAWE - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną HAWE Telekom Sp. z o.o., pożyczka od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (RB-77/2010) (77/2010)
Share
d2a4usp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 77 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną HAWE Telekom Sp. z o.o., pożyczka od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (RB-77/2010) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" lub "HAWE S.A.") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 30 grudnia br.) spółka zależna HAWE Telekom Sp. z o.o. (dawne PBT Hawe Sp. z o.o.) z siedzibą w Legnicy (dalej "HAWE Telekom") zawarła umowę pożyczki (dalej "Pożyczka") z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "ARP").Podstawowe warunki Umowy:ARP udziela HAWE Telekom Pożyczki na działalność inwestycyjną w kwocie 100 mln zł. Spłata Pożyczki nastąpi w 3 transzach: pierwsza transza (20 mln zł) na koniec roku 2014, druga transza (40 mln zł) na koniec roku 2015 oraz trzecia transza (40 mln zł) na koniec roku 2016. Oprocentowanie Pożyczki wyniesie Wibor 3M powiększony o marżę ARP w wysokości 2,0 p.proc.Środki pozyskane z Pożyczki zostaną przeznaczone na:1. finansowanie nakładów na zaprojektowanie i budowę III etapu Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE w relacjach: Kraków?Katowice?Opole?Wrocław, Kraków?Cieszyn, Sochaczew?Warszawa?Siedlce?Biała
Podlaska?Terespol;2. refinansowanie nakładów poniesionych na wybudowanie II etapu Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE (w tym wykup obligacji krótkoterminowych).Zabezpieczenia Pożyczki stanowią:- zastaw rejestrowy na 1 pustej rurze, spośród 3 posiadanych przez HAWE Telekom, rurociągu teletechnicznego na całej długości Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE?dotyczy to sieci obecnie eksploatowanej o długość ok. 2.850 km oraz w przyszłości odcinków wybudowanych w ramach III etapu inwestycji;- poręczenie udzielone przez HAWE S.A.- weksel własny HAWE Telekom poręczony przez spółkę zależną HAWE Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy;- oraz oświadczenia spółek HAWE Telekom i HAWE S.A. o poddaniu się egzekucji.Szczegółowe warunki Pożyczki, w tym wysokość opłat nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. W umowie pożyczki nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Pożyczka nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.Pożyczka została udzielona w ramach
rządowego programu - Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę.Umowa pożyczki z ARP w powiązaniu z kredytem bankowym z DnB NORD Polska S.A. umożliwi HAWE Telekom kompleksową restrukturyzację całości dotychczasowego zadłużenia (w większości krótkoterminowego), na dług długoterminowy. O zawarciu umowy kredytu z Bankiem DnB NORD Polska S.A. Spółka informowała raportem bieżącym nr 58/2010 z dnia 11 października 2010 roku.Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; §5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku?w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu
2010-12-30 Tomasz Dera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2a4usp

Podziel się opinią

Share
d2a4usp
d2a4usp