Trwa ładowanie...
du8xm96
du8xm96
espi

HYDROBUDOWA POLSKA - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 listo...

HYDROBUDOWA POLSKA - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 listopada 2011 r. (59/2011)
Share
du8xm96

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYDROBUDOWA POLSKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 listopada 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 listopada 2011 roku. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Helenę Fic. W głosowaniu oddano ważne głosy ze 153.412.087 akcji, reprezentujących 72,86% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 153.412.087, w tym: liczba głosów "za": 153.412.087, liczba głosów "przeciw": 0, liczba głosów "wstrzymujących się": 0. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Na podstawie § 11
Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Magdalena Szymańska, Grzegorz Wojtkowiak, Marek Obrusiewicz. W głosowaniu oddano ważne głosy ze 153.412.087 akcji, reprezentujących 72,86% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 153.412.087, w tym: liczba głosów "za": 153.412.087, liczba głosów "przeciw": 0, liczba głosów "wstrzymujących się": 0. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie połączenia spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. ze spółką HYDROBUDOWA 9 S.A. z siedzibą w Wysogotowie § 1 1. Działając na podstawie art. 492 §1 ust.1, art. 506 oraz art. 516 §6 w zw. z art. 516 §1 kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu Spółki w trybie art. 505 §4 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia o
połączeniu spółki HYDROBUDOWA POLSKA Spółka akcyjna (jako Spółki Przejmującej), ze spółką pod firmą HYDROBUDOWA 9 Spółka akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (jako Spółką Przejmowaną). 2. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z regulacją art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. 3. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 §1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez żadnych zmian statutu Spółki Przejmującej. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 506 §4 k.s.h. wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółki Przejmującej HYDROBUDOWA POLSKA Spółka akcyjna ze Spółką Przejmowaną HYDROBUDOWA 9 Spółka akcyjna, uzgodniony w dniu 28 października 2011 roku przez Zarządy łączących się spółek. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu oddano ważne głosy ze 153.412.087 akcji,
reprezentujących 72,86% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 153.412.087, w tym: liczba głosów "za": 153.412.087, liczba głosów "przeciw": 0, liczba głosów "wstrzymujących się": 0. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYDROBUDOWA POLSKA SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HYDROBUDOWA POLSKA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo k/Poznania
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
061 664 19 50 061 664 19 51
(telefon) (fax)
polska@hbp-sa.pl www.hbp-sa.pl
(e-mail) (www)
888-020-59-44 910097080
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-29 Krzysztof Woch dyrektor ds. relacji inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du8xm96

Podziel się opinią

Share
du8xm96
du8xm96