Trwa ładowanie...
d3zkxn0
espi

HYGIENIKA - Rejestracja akcji Serii I przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (71/2014)

HYGIENIKA - Rejestracja akcji Serii I przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (71/2014)
Share
d3zkxn0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 71 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja akcji Serii I przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HYGIENIKA S.A.( Emitent) informuje, że w dniu 14 lipca 2014 r. otrzymał uchwałę nr 627/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), zgodnie z którą, na podstawie § 2 ust. 1 i ust 4 oraz § 40 ust. 2, ust 3a oraz ust. 4a Regulaminu KDPW, postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych i zarejestrować 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii I HYGIENIKA S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Serii I, realizowanej w ramach subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, oraz oznaczyć je kodem PLHGNKA00028, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany (GPW w Warszawie S.A.) o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który
zostały wprowadzone inne akcje HYGIENIKA S.A. oznaczone kodem PLHGNKA00028. Zarejestrowanie akcji Serii I nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wprowadzenie akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 Nr 133) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYGIENIKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HYGIENIKA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
034 35 15 015 034 35 15 029
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zkxn0

Podziel się opinią

Share
d3zkxn0
d3zkxn0