Trwa ładowanie...
dz6p15b
espi

HYGIENIKA - Spełnienie się warunku zastrzeżonego w treści znaczącej umowy (61/2014)

HYGIENIKA - Spełnienie się warunku zastrzeżonego w treści znaczącej umowy (61/2014)
Share
dz6p15b

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie się warunku zastrzeżonego w treści znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do treści raportów bieżących 85/2013, 26/2014, 32/2014 oraz 47/2014, Zarząd Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej Spółka) na zasadzie § 5 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie) informuje, iż w związku z wydaniem przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w postanowienia w przedmiocie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (o którego otrzymaniu w dniu 23 czerwca 2014 roku Spółka informowała raportem bieżącym 60/2014) spełnił się zastrzeżony w treści umowy z dnia 24 grudnia 2013 roku (w brzmieniu nadanym jej na mocy aneksu z dnia 21 maja 2014 roku, o którego zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 47/2014), zawartej pomiędzy Spółką a BB Royal
Holding S.A., spółką prawa luksemburskiego z siedzibą w Luxemburgu(dalej BBRH), przedmiotem której jest nabycie przez Spółkę 1000 udziałów (dalej Udziały) o wartości nominalnej 50 złotych każdy, stanowiących 50 % ogółu udziałów w kapitale zakładowym Dayli Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej Dayli) za łączną cenę w kwocie 6.000.000 EUR (sześć milionów euro) (dalej Umowa), warunek zawieszający przejście na Spółkę własności 90% Udziałów (tj. 900 (dziewięciuset) udziałów, stanowiących łącznie 45% udziałów w kapitale zakładowym Dayli). W związku ze spełnieniem się powyżej opisanego warunku Spółka nabyła 900 udziałów w kapitale zakładowym Dayli i obecnie przysługuje jej 1 900 udziałów w kapitale zakładowym Dayli stanowiących 95 % kapitału zakładowego Dayli. Własność pozostałych 100 udziałów w kapitale zakładowym Dayli - stanowiących pozostałe 5% udziałów w kapitale zakładowym Dayli przejdzie na Spółkę w dacie zapłaty drugiej transzy ceny w kwocie 600 000 EUR, która zgodnie z Umową płatna jest do 31
stycznia 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYGIENIKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HYGIENIKA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
034 35 15 015 034 35 15 029
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)
dz6p15b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2014-06-24 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz6p15b

Podziel się opinią

Share
dz6p15b
dz6p15b