Trwa ładowanie...
d1cq5m2

HYPERION S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

HYPERION S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d1cq5m2
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej Hyperion
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 16 742 64 091 4 011 15 480
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 104 2 726 265 658
Zysk (strata) brutto -423 820 -101 198
Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej -505 125 -121 30
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 648 63 466 874 15 329
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 800 -72 758 671 -17 574
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 769 7 105 -1 622 1 716
Przepływy pieniężne netto razem -321 -2 187 -77 -528
Aktywa razem 94 601 112 257 23 140 25 416
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 772 63 069 12 419 14 279
Zobowiązania długoterminowe 5 6 1 1
Zobowiązania krótkoterminowe 50 759 62 845 12 416 14 229
Kapitał własny 43 829 49 188 10 721 11 137
Kapitał zakładowy 12 307 12 307 3 010 2 786
Kapitał własny przypadający akcjonariuszon jednostki dominującej 43 829 49 188 10 721 11 137
Liczba akcji (szt) 12 307 000 12 307 000 12 307 000 12 307 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,04 0,01 -0,01 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,56 4,00 0,87 0,90
Wybrane dane dotyczące sprawozdania finansowego Hyperion S.A.
Przyvhody netto ze sprzedaży produktów materiałów i towarów 3 840 9 137 920 2 207
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 274 -653 305 -158
Zysk (strata) brutto -605 840 -145 203
Zysk (strata) netto -610 648 -146 157
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 639 67 528 872 16 311
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 913 -70 244 698 -16 967
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 735 2 803 -1 614 677
Przepływy pieniężne netto razem -183 87 -44 21
Aktywa razem 91 906 107 001 22 481 24 226
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 250 59 087 10 579 13 378
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 38 148 54 220 9 331 12 276
Kapitał własny 48 656 47 914 11 902 10 848
Kapitał zakładowy 12 307 12 307 3 010 2 786
Kapitał własny przypadający akcjonariuszon jednostki dominującej 48 656 47 914 11 902 10 848
Liczba akcji (szt) 12 307 000 12 307 000 12 307 000 12 307 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,05 0,05 -0,01 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,95 3,89 0,97 0,88
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr - IV - 2012 - HYPERION.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Hyperion za IV kwartał 2012 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cq5m2

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-10-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | Hyperion Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | HYPERION S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-503 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Żurawia | | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 583 37 21 | | 022 627 09 14 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@hyperion.pl | | www.hyperion.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 8133088162 | | 690694666 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Tomasz Szczypiński Prezes Zarządu
2013-02-28 Marian Halicki Wiceprezes Zarządu
2013-02-28 Marek Południkiewicz Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1cq5m2

Podziel się opinią

Share
d1cq5m2
d1cq5m2