Trwa ładowanie...
d1cq5m2

Hyperion wyemituje obligacje serii E o wartości do 40 mln zł (aktual.)

Poniżej publikujemy dzisiejszą depeszę nt. Hyperiona ze zaktualizowanymi danymi o strukturze właścicielskiej i profilu działalności

Share
d1cq5m2

Warszawa, 12.10.2015 (ISBnews) - Hyperion wyemituje do 40 tys. obligacji serii E o maksymalnej wartości 40 mln zł. Wszystkie środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przekazane spółce Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o., realizującej projekt budowy sieci światłowodowej na terenie województwa małopolskiego w formie pożyczki, podała spółka.

"Zarząd Hyperion (?) podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił:

  1. wyemitować do 40 000 obligacji kuponowych, na okaziciela, serii oznaczonej literą "E", (?) o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, z terminem wykupu w dniu 30 października 2018 r. ,o łącznej wartości nominalnej do 40 000 000,00 złotych, o cenie emisyjnej jednej obligacji równej jej wartości nominalnej;
  2. ustalić próg emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 ustawy o obligacjach na poziomie 16 000 sztuk obligacji;
  3. powierzyć prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 8 ustawy o obligacjach Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie;
  4. powierzyć wykonywanie czynności agenta emisji związanych z emisją obligacji Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie;
  5. zaoferować objęcie wszystkich obligacji indywidualnie oznaczonym adresatom w liczbie nie większej niż 149;
  6. powierzyć oferowanie objęcia obligacji Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie"- czytamy w komunikacie.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej w skali roku stawceWIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 6% w skali roku. Wypłata odsetek realizowana będzie w okresach 6 miesięcznych.

d1cq5m2

Hyperion zobowiązał się podjąć czynności zmierzające do wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst w przypadku zgłoszenia takiego wniosku przez przynajmniej jednego obligatariusza. Niemniej zarząd nie wyklucza, że podejmie takie starania z własnej inicjatywy.

Spółka podała, że bezpośrednim celem emisji obligacji serii E spółki Hyperion S.A. jest finansowanie spółki zależnej Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. (dalej MSS), realizującej projekt budowy sieci światłowodowej na terenie Województwa Małopolskiego.

"Wszystkie środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przekazane spółce MSS w formie pożyczki. MSS przeznaczy środki na realizację prac budowlanych związanych z realizacją projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa zgodnie z umową z dnia 27 czerwca 2013 roku nr: MRPO.01.02.00-12-102/12-00-XVI/22FE/13 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a spółką MSS. Wartość netto projektu wynosi 156.367.155 zł" - czytamy dalej.

Finansowanie projektu pochodzi z trzech źródeł: dotacji w wysokości 63,98 mln zł, kapitału własnego emitenta w wysokości 25 mln zł oraz środków pozyskanych w ramach emisji instrumentów finansowych, podano także.

d1cq5m2

Hyperion przypomniał, że w grudniu 2014 roku zamknął z powodzeniem emisję 10 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii B zabezpieczonych o wartości nominalnej 1 000 zł każda, w marcu 2015 roku emisję 5 270 obligacji zwykłych na okaziciela serii C zabezpieczonych o wartości nominalnej 1 000 zł każda, a w kwietniu 2015 roku emisję 8 170 obligacji zwykłych na okaziciela serii D zabezpieczonych o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z których środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów budowy sieci światłowodowej w ramach projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa".

Hyperion S.A. to technologiczny holding wyspecjalizowany w budowie i kompleksowej obsłudze infrastruktury światłowodowej. Jako właściciel 100% akcji Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o., spółka realizuje strategię, zgodnie, z którą stanie się pośrednikiem, świadczącym usługi transmisji danych, a także dzierżawy i sprzedaży łączy światłowodowych. Według informacji ze strony internetowej spółki, jej najwięksi akcjonariusze obecnie to Voqbue Management Ltd (19,96% udziału w kapitale) oraz MNI 17,74%).

(ISBnews)

d1cq5m2

Podziel się opinią

Share
d1cq5m2
d1cq5m2