Trwa ładowanie...
d4ke1xx

Hyperion wyemituje obligacje serii E o wartości do 40 mln zł na pożyczkę dla MSS

Warszawa, 12.10.2015 (ISBnews) - Hyperion wyemituje do 40 tys. obligacji serii E o maksymalnej wartości 40 mln zł. Wszystkie środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przekazane spółce Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o., realizującej projekt budowy sieci światłowodowej na terenie województwa małopolskiego w formie pożyczki, podała spółka.

Share
d4ke1xx

"Zarząd Hyperion (?) podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił:

  1. wyemitować do 40 000 obligacji kuponowych, na okaziciela, serii oznaczonej literą "E", (?) o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, z terminem wykupu w dniu 30 października 2018 r. ,o łącznej wartości nominalnej do 40 000 000,00 złotych, o cenie emisyjnej jednej obligacji równej jej wartości nominalnej;
  2. ustalić próg emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 ustawy o obligacjach na poziomie 16 000 sztuk obligacji;
  3. powierzyć prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 8 ustawy o obligacjach Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie;
  4. powierzyć wykonywanie czynności agenta emisji związanych z emisją obligacji Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie;
  5. zaoferować objęcie wszystkich obligacji indywidualnie oznaczonym adresatom w liczbie nie większej niż 149;
  6. powierzyć oferowanie objęcia obligacji Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie"- czytamy w komunikacie.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej w skali roku stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 6% w skali roku. Wypłata odsetek realizowana będzie w okresach 6 miesięcznych.

Hyperion zobowiązał się podjąć czynności zmierzające do wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst w przypadku zgłoszenia takiego wniosku przez przynajmniej jednego obligatariusza. Niemniej zarząd nie wyklucza, że podejmie takie starania z własnej inicjatywy.

d4ke1xx

Spółka podała, że bezpośrednim celem emisji obligacji serii E spółki Hyperion S.A. jest finansowanie spółki zależnej Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. (dalej MSS), realizującej projekt budowy sieci światłowodowej na terenie Województwa Małopolskiego.

"Wszystkie środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przekazane spółce MSS w formie pożyczki. MSS przeznaczy środki na realizację prac budowlanych związanych z realizacją projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa zgodnie z umową z dnia 27 czerwca 2013 roku nr: MRPO.01.02.00-12-102/12-00-XVI/22FE/13 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a spółką MSS. Wartość netto projektu wynosi 156.367.155 zł" - czytamy dalej.

Finansowanie projektu pochodzi z trzech źródeł: dotacji w wysokości 63,98 mln zł, kapitału własnego emitenta w wysokości 25 mln zł oraz środków pozyskanych w ramach emisji instrumentów finansowych, podano także.

Hyperion przypomniał, że w grudniu 2014 roku zamknął z powodzeniem emisję 10 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii B zabezpieczonych o wartości nominalnej 1 000 zł każda, w marcu 2015 roku emisję 5 270 obligacji zwykłych na okaziciela serii C zabezpieczonych o wartości nominalnej 1 000 zł każda, a w kwietniu 2015 roku emisję 8 170 obligacji zwykłych na okaziciela serii D zabezpieczonych o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z których środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów budowy sieci światłowodowej w ramach projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa".

d4ke1xx

Giełdowa grupa Hyperion, teledostawca multimedialnych usług konwentowych, kontrolowana jest przez spółkę holdingową MNI, również notowaną na GPW. Do marca 2011 roku podstawowym przedmiotem działalności spółki było świadczenie usług dostępu do internetu za pomocą własnej, szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej. Od kwietnia 2011 roku działalność telekomunikacyjna spółki została przeniesiona do spółki MNI Telecom, a Hyperion działa od tego czasu na rynku multimedialnym.

(ISBnews)

d4ke1xx

Podziel się opinią

Share
d4ke1xx
d4ke1xx