Trwa ładowanie...
d3bdzp2
d3bdzp2
espi

IDEA TFI SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ...

IDEA TFI SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 10 kwietnia 2012 r. (20/2012)
Share
d3bdzp2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IDEA TFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 10 kwietnia 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-120 Warszawa, ul. Złota 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009046, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 kwietnia 2012 r. na godzinę 11.00, które odbędzie sie w siedzibie Spółki ulica Złota 59, budynek Skylight, piętro XVII w Warszawie z następującym szczegółowym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania
Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do odejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. 5. Podjecie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych poszczególnych funduszy za rok obrotowy 2011. 7. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 8. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 9. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w Spółce Komitetu Audytu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd IDEA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | wzór pełnomocnitwa.pdf | wzór pełnomocnictwa | | | | | | | | | |
| | załącznik nr 1 idea projekty uchwał 2012 r.pdf | załącznik nr 1 - projekty uchwał | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
IDEA TFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
11-120 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ZŁOTA 59
(ulica) (numer)
0 22 489-94-30 0 22 489-94-25
(telefon) (fax)
info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl
(e-mail) (www)
634-236-39-73 276718120
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Piotr Kukowski Prezes Zarządu
2012-03-13 Tomasz Bogutyn Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bdzp2

Podziel się opinią

Share
d3bdzp2
d3bdzp2