Trwa ładowanie...
d1mfxrw
espi

IDM SA - Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną ? u ...

IDM SA - Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną ? umowa znacząca (4/2015)

Share
d1mfxrw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IDM SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną ? umowa znacząca | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej (dalej: IDMSA) stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 stycznia 2015 r. spółka Electus S.A. będąca jednostką zależną od IDMSA zawarła umowę znaczącą w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 lit. b Rozporządzenia (dalej: Umowa). Jednocześnie Zarząd IDMSA, stosownie do treści § 9 Rozporządzenia, przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy: 1) Data zawarcia Umowy: 14 stycznia 2015 r. 2) Oznaczenie stron Umowy: a) Electus S.A. z siedzibą w Lubinie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000156248 ? Emitent, b) Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych RFI pod numerem 834 ? Obligatariusz. 3) Przedmiot oraz istotne warunki Umowy: W dniu 14 stycznia 2015 r. Emitent oraz Obligatariusz zawarli porozumienie o wcześniejszym całkowitym wykupie 3750 sztuk obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1000,00 zł każda obligacja za łączną kwotę 3.787.012,50 zł. 4) Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. 5) Umowa zawiera warunek, zgodnie z którym Obligatariusz zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu obligacji w przypadku zapłaty kwoty 3.787.012,50 zł. 6) Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ stosownie do treści § 2 pkt. 44 lit. b) Rozporządzenia przedmiot Umowy przekracza 10% wartość przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej IDMSA za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mfxrw

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IDM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IDM SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 31-027 | | KRAKÓW | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Mikołajska | | 26 lok 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 012 397 06 00 | | 012 397 06 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro.k@idmsa.pl | | www.idmsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6762070700 | | 351528670 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2015-01-14 Tomasz Piasecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mfxrw

Podziel się opinią

Share
d1mfxrw
d1mfxrw