Trwa ładowanie...
d2cuulp

IGROUP - Pośrednie nabycie akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. przez osobę zarządzają...

IGROUP - Pośrednie nabycie akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. przez osobę zarządzającą. (20/2013)

Share
d2cuulp

| | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| 2013-02-01 | | | | Data | | | Imię i Nazwisko | | | Stanowisko/Funkcja | | Podpis | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2012-12-12 | Kamil Kuchta | Skrócona nazwa emitenta | | Prezes Zarządu | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | | | |
| | Pośrednie nabycie akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. przez osobę zarządzającą. | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 1 lutego 2013 roku Spółka otrzymała od Pana Piotra Wiśniewskiego, Prezesa Zarządu Spółki, zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z ww. zawiadomieniem W Investments Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze (dalej: WIH), tj. podmiot bezpośrednio kontrolowany przez Pana Piotra Wiśniewskiego, Prezesa Zarządu Spółki, objęła w dniu 28 stycznia 2013 r. 114.741.942 (słownie: sto czternaście milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku zawarcia w dniu 28 stycznia 2013 r. umowy objęcia przedmiotowych akcji w trybie subskrybcji prywatnej, której to umowy stroną była WIH, o czym Spółka informowała w treści raportu bieżącego z dnia 28 stycznia 2013 r. oznaczonego numerem 16/2013.
Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem przed dokonaniem ww. transakcji Pan Piotr Wiśniewski posiadał pośrednio 10 (słownie: dziesięć) akcji w kapitale zakładowym Spółki. | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cuulp

| | | INTERNET GROUP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IGROUP | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Prosta | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (022)116 66 66 | | (0 22) 116 66 61 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@igroup.pl | | www.igroup.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-006-96-26 | | 670821904 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Małgorzata Walczak Wiceprezes Zarządu
2013-02-01 Marek Zbrojski Czonek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cuulp

Podziel się opinią

Share
d2cuulp
d2cuulp