Trwa ładowanie...
d87w7k2

IMAGIS - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS S.A. (9/2015) - EBI

IMAGIS - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS S.A. (9/2015)

Share
d87w7k2

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 (?Spółka?, ?Emitent?), informuje, że: W dniu 17.03.2015 r. Spółka otrzymała od Pana Marcina Niewęgłowskiego, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS S.A. zwołanego na dzień 08.04.2015 r. dodatkowych punktów w brzmieniu: ?1. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Zarządu Spółki. 2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 3. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.?, wraz z wnioskiem o umieszczenie tych punktów bezpośrednio po punkcie nr 5 ?Przyjęcie porządku obrad? ogłoszonego już porządku obrad. Do punktów 1 i 2 załączono
projekty uchwał, bez uzasadnienia. Projektu uchwały do pkt. 3 nie przedstawiono. Jako uzasadnienie uchwały z pkt. 3 podano ?konieczność zapewnienia akcjonariuszom mniejszościowym Spółki wglądu w sposób prowadzenia spraw Spółki oraz weryfikacji podejmowanych ostatnimi czasy działań Zarządu?. W dniu 18.03.2015 r. Spółka otrzymała od Magna Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? spółka komandytowo-akcyjna, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMAGIS S.A. zwołanego na dzień 08.04.2015 r. dodatkowego punktu w brzmieniu: ?Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, następujących zagadnień: a) transakcji handlowych realizowanych przez Spółkę w latach 2011-2014, niezwiązanych z głównym przedmiotem jej działalności, a w szczególności transakcji z podmiotami: Dalmax sp. z o.o. oraz Nuri sp. z o.o. ? w zakresie obejmującym ich ekonomiczne i
gospodarcze uzasadnienie, ich zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki; b) projektu ?MapGO24?, w szczególności przyjmowanych w jego ramach założeń, i wycen, jak też zrealizowanych przez Spółkę czynności dotyczących założenia spółki MapGO24 S.A., podwyższenia kapitału zakładowego spółki MapGO24 S.A., działalności operacyjnej MapGO24 S.A., transakcji na akcjach spółki MapGO24 S.A. ? w zakresie obejmującym ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki; c) transakcji nabycia przez Spółkę 100% udziałów spółki GPS Konsorcjum sp. z o.o., z uwzględnieniem w szczególności powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy byłym członkiem Zarządu Spółki Panem Marcinem Niewęgłowskim oraz zbywcami udziałów GPS Konsorcjum sp. z o.o., powiązań zbywców GPS Konsorcjum sp. z o.o. z osobami pełniącymi kluczowe funkcje w GPS Konsorcjum sp. z
o.o. w okresie do października 2014 r. oraz ceny za jaką zostało nabyte przez Spółkę GPS Konsorcjum sp. z o.o. ? w zakresie obejmującym ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki.? Do punktu załączono projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, w którym wskazano konieczność zapewnienia Magna Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? spółka komandytowo-akcyjna możliwości weryfikacji określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki w latach 2011-2014. Dalej wskazano, że transakcje i projekt, o których mowa w pkt a) ? c) powyżej ?w istotny sposób wpływały oraz wpływają na sytuację finansową Spółki, a pośrednio ? jej akcjonariuszy? oraz wskazano, że: ?Bezsporne oraz obiektywne zweryfikowanie ww. zagadnień konieczne jest dla właściwego zrozumienia działań i transakcji przeprowadzonych przez Spółkę oraz możliwości wyrobienia sobie przez akcjonariusza Spółki prawidłowego oglądu w
powyższym zakresie, w tym w kontekście ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wobec byłych członków Zarządu Spółki.? W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 §2 ksh, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktów 10, 11, 12 i 13 a) ? c) oraz przenumerowanie poprzedniego punktu 10 na punkt 14, który to porządek po zmianach przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 9. Podjęcie
uchwały w sprawie roszczeń Spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu. 10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Zarządu Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki. 13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, następujących zagadnień: a) transakcji handlowych realizowanych przez Spółkę w latach 2011-2014, niezwiązanych z głównym przedmiotem jej działalności, a w szczególności transakcji z podmiotami: Dalmax sp. z o.o. oraz Nuri sp. z o.o. ? w zakresie obejmującym ich ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, ich zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki; b) projektu ?MapGO24?, w szczególności przyjmowanych w jego ramach założeń, i wycen, jak też
zrealizowanych przez Spółkę czynności dotyczących założenia spółki MapGO24 S.A., podwyższenia kapitału zakładowego spółki MapGO24 S.A., działalności operacyjnej MapGO24 S.A., transakcji na akcjach spółki MapGO24 S.A. ? w zakresie obejmującym ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki; c) transakcji nabycia przez Spółkę 100% udziałów spółki GPS Konsorcjum sp. z o.o., z uwzględnieniem w szczególności powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy byłym członkiem Zarządu Spółki Panem Marcinem Niewęgłowskim oraz zbywcami udziałów GPS Konsorcjum sp. z o.o., powiązań zbywców GPS Konsorcjum sp. z o.o. z osobami pełniącymi kluczowe funkcje w GPS Konsorcjum sp. z o.o. w okresie do października 2014 r. oraz ceny za jaką zostało nabyte przez Spółkę GPS Konsorcjum sp. z o.o. ? w zakresie obejmującym ekonomiczne i gospodarcze uzasadnienie, zgodność z zasadami prawidłowego gospodarowania, w tym dochowania
należytej staranności w zabezpieczeniu interesów Spółki. 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje otrzymane żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze zmienionym ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zmienionymi projektami uchwał wraz ze wskazaniem proponowanych zmian w Statucie. Załączniki: 1. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia skierowane do Spółki przez Pana Marcina Niewęgłowskiego. 2. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia skierowane do Spółki przez Magna Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? spółka komandytowo-akcyjna. 3. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (po zmianach). 4. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze wskazaniem proponowanych zmian w Statucie (po zmianach). Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 150317MarcinNieweglowskizadanieNWZIMAGISSA_08.04.2015-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 18032015_MagnazadanieNWZIMAGISSA_08.04.2015-3.pdf | | | | | | | | | | |
| | NWZA_08042015Ogloszenieozwolaniuzmienione-2.pdf | | | | | | | | | | |
| | NWZA08042015Projektyuchwalzmienione-1.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d87w7k2

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Rafał Berliński Wiceprezes Zarządu
Jerzy Cegliński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d87w7k2

Podziel się opinią

Share
d87w7k2
d87w7k2