Trwa ładowanie...
d3a72ql
d3a72ql
espi

IMPEL - Zawarcie umowy na uruchomienie i eksploatację Systemu Dozoru Elektronicznego (5/2014)

IMPEL - Zawarcie umowy na uruchomienie i eksploatację Systemu Dozoru Elektronicznego (5/2014)
Share
d3a72ql

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy na uruchomienie i eksploatację Systemu Dozoru Elektronicznego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impel S.A. informuję, iż w dniu 25 kwietnia 2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Impel Security Polska Sp. z o.o. (spółką w 100% zależna od Emitenta), wchodzącą w skład konsorcjum w składzie: Impel Security Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ? lider konsorcjum, SMT Software Sp. z o.o. SKA z siedzibą we Wrocławiu, EBS Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie i ITM Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ? członkowie konsorcjum, a Skarbem Państwa ? Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie (dalej: Zamawiający), przedmiotem której jest: 1) wytworzenie na rzecz Zamawiającego systemu informatycznego Systemu Dozoru Elektronicznego (dalej: SDE) oraz przygotowanie i zapewnienie jego niezakłóconego funkcjonowania ? etap I umowy (etap techniczny); 2) realizacja usługi eksploatacji i rozwoju SDE oraz utrzymanie i jego serwis - etap II umowy (etap eksploatacyjny). Przedmiotowa umowa będzie obowiązywać od dnia jej zawarcia i wiązać strony umowy przez okres 54 kolejnych miesięcy. Maksymalne
łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosić będzie 214,02 mln złotych brutto. Warunki umowy nakładają na konsorcjum odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, które mogą powstać w związku z realizacją umowy, konsorcjum wniosło zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 10% jej wartości brutto. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie konsorcjum, konsorcjum będzie zobowiązane do zapłacenia Zamawiającemu tytułem kary umownej 5% wynagrodzenia brutto. W przypadku niedotrzymania przez konsorcjum terminu realizacji etapu I umowy, konsorcjum zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia przewidzianego za ten etap (tj. 157,2 tys. złotych brutto) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, chyba że przyczyny nie dotrzymania terminu realizacji etapu I wystąpiły po stronie Zamawiającego lub dotychczasowego wykonawcy usługi
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków stosowanych w umowach tego typu. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż szacunkowa jej łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Impel S.A. System Dozoru Elektronicznego jest jednym z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności i środków karnych, polegających na kontrolowaniu zachowania osoby objętej systemem przebywającej poza zakładem karnym przy użyciu aparatury monitorującej. Zadaniem Systemu jest, za pomocą odpowiednich środków technicznych, ciągłe monitorowanie osoby objętej systemem według wyznaczonego przez sąd harmonogramu odbywania kary lub wykonywania środka karnego. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IMPEL SA
(pełna nazwa emitenta)
IMPEL Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-111 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ślężna 118
(ulica) (numer)
071 7809403 071 78 09 679
(telefon) (fax)
cok@impel.pl www.impel.pl
(e-mail) (www)
899-01-06-769 006318849
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Wojciech Rembikowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3a72ql

Podziel się opinią

Share
d3a72ql
d3a72ql