Trwa ładowanie...
d4lcrdo
espi

IMPERA - Raport roczny R 2012

IMPERA - Raport roczny R 2012
Share
d4lcrdo
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody z inwestycji 3 122 3 199 748 792
Wynik z inwestycji netto -26 428 -15 869 -6 332 -3 927
Zyski (straty) z inwestycji 3 594 432 861 107
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -22 834 -15 437 -5 471 -3 820
Zysk (strata) brutto -22 834 -15 437 -5 471 -3 820
Zysk (strata) netto -22 834 -15 437 -5 471 -3 820
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 073 5 777 2 174 1 429
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 150 -4 843 -3 870 -1 198
Przepływy pieniężne netto, razem -7 077 934 -1 696 231
wg stanu na: 2012 2011 2012 2011
Aktywa razem 84 896 139 976 20 766 31 692
Zobowiązania i Rezerwy, razem 25 538 50 634 6 247 11 464
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe 25 118 49 936 6 144 11 306
Kapitał własny (aktywa netto) 59 331 89 261 14 513 20 209
Kapitał zakładowy 5 140 5 140 1 257 1 164
Liczba akcji 51 400 731 51 400 731 51 400 731 51 400 731
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 1,15 1,74 0,28 0,39
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) -0,44 -0,30 -0,11 -0,07
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2012ImperaCapitalSAF-R.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2012
2012ListPrezesaZarządudoAkcjonariuszyImperaCapital.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
2012SprawozdanieZarząduImperaCapitalz_działalności.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2012 rok
2012zatwierdzenieSAF R.pdf Zatwierdzenie sprawozdania
Skan opinii badania JSF Impera 2012.pdf Opinia biegłego rewidenta
Skan raportu z badania JSF Impera 2012.pdf Raport biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2013-03-20
IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMPERA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59
(ulica) (numer)
22 378 55 50 22 378 55 51
(telefon) (fax)
biuro@imperasa.pl www.imperasa.pl
(e-mail) (www)
526-10-29-979 010965971
(NIP) (REGON)
PKF Audyt Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d4lcrdo

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Łukasz Kręski Prezes Zarządu
2013-03-20 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2013-03-20 Adam Wojacki Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Joanna Krupa Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4lcrdo

Podziel się opinią

Share
d4lcrdo
d4lcrdo