Trwa ładowanie...
d1xeaoj
espi

IMPERA - Raport roczny R 2013

IMPERA - Raport roczny R 2013

Share
d1xeaoj
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody z inwestycji 7 226 3 122 1 716 748
Wynik z inwestycji netto (4 933) (26 428) (1 171) (6 332)
Zyski (straty) z inwestycji (14 522) 3 594 (3 449) 861
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (19 455) (22 834) (4 620) (5 471)
Zysk (strata) brutto (19 455) (22 834) (4 620) (5 471)
Zysk (strata) netto (19 455) (22 834) (4 620) (5 471)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 600 (4 288) 1 805 (1 027)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17 471) (15 254) (4 149) (3 655)
Przepływy pieniężne netto, razem 105 (7 077) 25 (1 696)
wg stanu na: 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa razem 48 944 84 896 11 802 20 766
Zobowiązania i Rezerwy, razem 4 643 25 538 1 120 6 247
Zobowiązania długoterminowe - - - -
Zobowiązania krótkoterminowe 4 274 25 118 1 031 6 144
Kapitał własny (aktywa netto) 44 301 59 331 10 682 14 513
Kapitał zakładowy 5 640 5 140 1 360 1 257
Liczba akcji 56 400 731 51 400 731 56 400 731 51 400 731
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,79 1,15 0,19 0,28
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) -0,34 -0,44 -0,08 -0,11
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2013ImperaCapitalSAF-R.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2013
2013SprawozdanieZarzaduImperaCapitalz_dzialalnosci.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2013
2013ListPrezesaZarzadudoAkcjonariuszyImperaCapital_podpisane.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
2013zatwierdzenieSAF R_podpisane.pdf Zatwierdzenie sprawozdania za rok 2013
2013ImperaCapitalopiniaraportjednostkowe.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1xeaoj

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPERA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Złota | | 59 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 378 55 50 | | 22 378 55 51 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@imperasa.pl | | www.imperasa.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-29-979 | | 010965971 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | ECA Seredyński i Wspólnicy sp. k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Łukasz Kręski Prezes Zarządu
2014-03-21 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2014-03-21 Adam Wojacki Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Piotr Bolmiński Forum Rachunkowości Sp. z o.o.
2014-03-21 Dorota Kawka Forum Rachunkowości Sp. z o.o.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1xeaoj

Podziel się opinią

Share
d1xeaoj
d1xeaoj