Trwa ładowanie...
d1l86ej
d1l86ej
espi

IMPERA - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu (54/2013)

IMPERA - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu (54/2013)
Share
d1l86ej

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPERA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Impera Capital S.A. (Spółka) informuje, że Spółka w dniu 11 czerwca 2013 r. powzięła informację z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w tym dniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii H oraz zmiany Artykułu 9.1 Statutu Spółki. Kapitał zakładowy Spółki po rejestracji emisji akcji serii H wynosi 5.640.073,10 zł (pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i dziesięć groszy) i dzieli się na 56.400.731 (pięćdziesiąt sześć milionów czterysta tysięcy siedemset trzydzieści jeden) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 14.164.577 akcji serii A, 28.329.154 akcji serii B, 4.245.000 akcji serii F, 4.662.000 akcji serii G, 5.000.000 akcji serii H. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmian wysokości kapitału zakładowego wynosi 56.400.731 głosów. Treść Artykułu 9.1 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany brzmi następująco: " 9.1.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.640.073,10 zł (pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i dziesięć groszy) i dzieli się na 56.400.731 (pięćdziesiąt sześć milionów czterysta tysięcy siedemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 14.164.577 (czternaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji serii A, 28.329.154 (dwadzieścia osiem milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcji B, 4.245.000 (cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii F, 4.662.000 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii G, 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii H." Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 i pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMPERA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59
(ulica) (numer)
22 378 55 50 22 378 55 51
(telefon) (fax)
biuro@imperasa.pl www.imperasa.pl
(e-mail) (www)
526-10-29-979 010965971
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Łukasz Kręski Prezes Zarządu
2013-06-12 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l86ej

Podziel się opinią

Share
d1l86ej
d1l86ej