Trwa ładowanie...
d1pn8p3

IMPERA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

IMPERA - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1pn8p3
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 314 3 781 314 898
Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności -13 780 -3 344 -3 289 -794
Zysk (strata) netto z podstawowej działalności -16 159 -8 994 -3 857 -2 136
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -19 090 -6 672 -4 557 -1 584
Zysk (strata) brutto -19 494 -7 226 -4 653 -1 716
Zysk (strata) netto -19 531 -7 226 -4 662 -1 716
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) -594 -9 930 -142 -2 358
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana) 5 104 12 869 1 218 3 056
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana) -3 597 -2 874 -859 -682
Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) 913 65 218 15
wg stanu na: 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 406 48 893 5 961 11 789
Zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 605 4 387 142 1 058
Rezerwy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 159 357 37 86
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 642 44 137 5 782 10 643
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 642 44 137 5 782 10 643
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 640 5 640 1 323 1 360
Kapitał akcjonariuszy nie sprawujących kontroli (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
Liczba akcji (w szt.) */ 9 400 000 9 400 122 9 400 000 9 400 122
Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) */ 2,62 4,70 0,61 1,13
*/ Liczba akcji oraz wartość aktywów netto przypadająca jednostce dominującej na jedną akcję na dzień 31.12.2013 roku prezentowana jest, w celu zachowania porównywalności z danymi na 31.12.2014 roku, z uwzględnieniem dokonanego w pierwszym kwartale 2014 roku scalenia akcji Emitenta.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2014GKImperaCapital_SSF.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014
2014SprawozdanieZarzaduImperaCapitalzdzialalnosciGK.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014
2014ListPrezesaZarzadudoAkcjonariuszyImperaCapital_podpisany.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
2014ZatwierdzenieSAF RSr.pdf Zatwierdzenie sprawozdania skonsolidowanego za rok 2014
2014ImperaCapitalopiniaraportskonsolidowane.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1pn8p3

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wołoska | | 22a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 378 55 50 | | 22 378 55 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@imperasa.pl | | www.imperasa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-29-979 | | 010965971 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. z o.o. sp.k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Łukasz Kręski Prezes Zarządu
2015-03-20 Adam Wojacki Członek Zarządu
2015-03-20 Andrzej Ziemiński Członek Zarządu
2015-03-20 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Piotr Bolmiński Forum Rachunkowości Sp. z o.o.
2015-03-20 Dorota Kawka Forum Rachunkowości Sp. z o.o.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1pn8p3

Podziel się opinią

Share
d1pn8p3
d1pn8p3