Trwa ładowanie...
d4m0n94

IndygoTech Minerals S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 ...

IndygoTech Minerals S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.08.015 r., godz. 10:00 (34/2015)

Share
d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IndygoTech Minerals S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.08.015 r., godz. 10:00 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 31 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00 podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. z siedziba w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Wybiera się Pana Dariusza Janusa na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Po przeprowadzeniu głosowania
Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 7.721.519 (siedem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewiętnaście) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 52.310.803 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzy), co stanowi 14,76% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym ?za? powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 7.721.519, przy braku głosów ?przeciwnych? oraz ?wstrzymujących się?, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie przystąpiło do głosowania uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku głównym GPW jako bezprzedmiotowej, ponieważ jest ono immanentnie związane z uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego, która nie została poddana pod głosowanie z uwagi na brak kworum. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IndygoTech Minerals S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-116 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Świętokrzyska | | 30 lok 63 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 629 12 47 | | +48 22 201 21 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@indygotechminerals.com | | www.indygotechminerals.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 928-000-79-23 | | 970455962 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Dariusz Janus Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94