Trwa ładowanie...
dpvcnbw
espi

IndygoTech Minerals S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii I (10/2015)

IndygoTech Minerals S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii I (10/2015)

Share
dpvcnbw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IndygoTech Minerals S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii I | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?, ?Emitent?), informuje, że dnia 23 lutego 2015 r. została zakończona subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii I (?Akcje Serii I?), o wartości nominalnej 0,05 zł każda emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Zarząd IndygoTech Minerals S.A. przedstawia dane dotyczące subskrypcji Akcji Serii I: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii I: Subskrypcja Akcji Serii I miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 17 lutego 2015 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 23 lutego 2015 r. 2. Data przydziału Akcji Serii I: Ze
względu na fakt, iż objęcie Akcji Serii I nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż Akcji Serii I zostały objęte na podstawie 11 (jedenastu) umowy objęcia akcji zawartych w dniach od 17 lutego 2015 r. do 23 lutego 2015 r. 3. Liczba Akcji serii I objętych subskrypcją: Subskrypcja Akcji Serii I obejmowała 8.000.000 akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja. 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: Z uwagi na rodzaj subskrypcji Akcji Serii I redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. 5. Liczba Akcji Serii I, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Nie składano zapisów. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 8.000.000
akcji akcji serii I, o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja. 6. Liczba Akcji Serii I, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 8.000.000 akcji serii I. 7. Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane Akcje Serii I: Akcje Serii I zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 0,80 zł za każdą akcję. Cena emisyjna Akcji Serii I została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały nr 3 z dnia 5 stycznia 2015 r. Akcje Serii I zostały w całości objęte w zamian za wkłady pieniężne. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Serii I w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji prywatnej Akcje Serii I zostały zaoferowane 9 (dziewięciu) inwestorom, w tym 2 (dwóm) inwestorom zaoferowano objęcie Akcji Serii I dwukrotnie. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze. W ramach subskrypcji zawarto 11 (jedenaście) umów objęcia Akcji Serii I. 9. Liczby osób, którym przydzielono papiery
wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji umowy objęcia akcji zostały zawarte z 6 (sześcioma) osobami prawnymi (w tym z dwiema dwukrotnie) i 3 (trzema) osobami fizycznymi. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o submisję Akcji Serii I. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): Wartość przeprowadzonej subskrypcji stanowi kwotę: 6.400.000,00 zł. 12. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji wynosi: Łączne koszty emisji Akcji Serii I wyniosły zł 3.394,83 zł, w tym koszty notarialne i podatkowe, z czego: a) koszty
przygotowania i przeprowadzenia oferty: Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu, b) koszty wynagrodzenia subemitentów: Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu, c) koszty sporządzenia sporządzenie prospektu emisyjnego: Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu, d) koszty doradztwa: Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu, e) koszty promocji oferty: Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu. 13. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji Akcji Serii I i dopuszczenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego jako zmniejszenie kapitału - do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpvcnbw

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IndygoTech Minerals S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-549 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Piękna | | 11 lok 17 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 629 12 47 | | +48 22 201 21 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@indygotechminerals.com | | www.indygotechminerals.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 928-000-79-23 | | 970455962 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-07 Dariusz Janus Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpvcnbw

Podziel się opinią

Share
dpvcnbw
dpvcnbw