Trwa ładowanie...
d10fz17

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

d10fz17

GTC

Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("GTC"), działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi poinformował, że w dniu 16 czerwca 2010 roku został powiadomiony przez jednego z członków Rady Nadzorczej o sprzedaŜy 119.683 akcji GTC po średniej cenie 23,90 zł za akcję w następujących transakcjach: (i) 10.06.2010 – 10.000 akcji po 24,02 zł; (ii) 11.06.2010 - 35.150 akcji po 23,81 zł; (iii) 14.06.2010 – 42.218 akcji po 23,93 zł; (iv) 15.06.2010 – 18.054 akcji po 23,85 zł i (v) 16.06.2010 – 14.261 akcji po 23,91 zł.

*BM BPH *Sprzedaż akcji przez Członka Rady Nadzorczej może świadczyć o pogorszeniu postrzegania perspektyw kształtowania się kursu akcji spółki przez osobę z nią blisko związaną. Łączna wartość sprzedanych akcji wynosi około 2,86 mln zł, co stanowi istotną kwotę. Można zatem oczekiwać negatywnego wpływu komunikatu na kształtowanie się kuru akcji spółki na dzisiejszej sesji.

WAWEL

Zarząd spółki poinformował, że dnia 16 czerwca 2010 r. ZWZ Wawel S.A. podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 14 997 550,00 zł, co stanowi 10,00 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych jest 1 499 755 akcji Emitenta. ZWZ ustaliło iż dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 01.07. 2010 r. a termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 15.07. 2010 r.
BM BPH Uchwalona przez ZWZ spółki kwota dywidendy w przeliczeniu na 1 akcję implikuje stopę dywidendy, liczoną w oparciu o kurs zamknięcia z dnia 17.06.2010, na poziomie 2,96% brutto.

KOMPUTRONIK

Zarząd spółki poinformował że dnia o podpisaniu Listu Intencyjnego zawartego pomiędzy Komputronik SA, Karen SA oraz Potencjalnym Inwestorem - obywatelem USA, lub podmiotem przez niego wskazanym, którego jest pełnomocnikiem. Treść Listu Intencyjnego dotyczy bezwarunkowego zobowiązania stron do zawarcia w terminie 30 dni od daty podpisania listu Umowy Inwestycyjnej, której zapisy będą zgodne z treścią Listu Intencyjnego. Intencją stron jest zawarcie pakietu transakcji, w ramach których:

  1. Komputronik jako akcjonariusz dominujący Karen doprowadzi do emisji nowych akcji Karen, skierowanych do Potencjalnego Inwestora, lub podmiotu przez niego wskazanego. Po przeprowadzeniu emisji Komputronik stanie się mniejszościowym akcjonariuszem Karen. Akcje nowej emisji zostaną pokryte wkładami pieniężnymi i niepieniężnym o łącznej wartości około 250 mln zł.
  2. Komputronik przeprowadzi emisję akcji stanowiącą nie więcej niż 10% akcji spółki dopuszczonych do obrotu na GPW, skierowaną do Inwestora. Akcje obejmowane będą po cenie emisyjnej wynoszącej 0,1 zł za jedną akcję.
  3. Komputronik odkupi od Karen salony komputerowe, które obecnie prowadzą sprzedaż detaliczną pod marką Komputronik wg wyceny przeprowadzonej przez niezależnego audytora.
  4. Inwestor wskaże i doprowadzi do skutecznego przeprowadzenia transakcji wykupu wszystkich wierzytelności Techmex, które są w posiadaniu Grupy Komputronik. Wykup nastąpi po cenie nominalnej bez dyskonta.
  5. Inwestor udzieli Komputronik oraz spółkom zależnym opcji PUT (typu europejskiego) zapewniającej sprzedaż całego posiadanego większościowego pakietu akcji Karen (57,27%) wg średniej ceny nabycia, zbliżonej do wartości ujętej w księgach spółek z Grupy Komputronik. (tj. 2,6 zł za jedną akcję) .Termin realizacji opcji to 5 lat od daty przejęcia kontroli nad Karen. Zarząd spółki poinformował Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu w przekazaniu do publicznej wiadomości nazwy inwestora, a także metody wyznaczenia ceny nowej emisji akcji Karen powołując się na §2 pkt 1 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006r. Opóźnienie nie będzie dłuższe niż do dnia 30 września 2010r. Strony ustaliły, że transakcje mają charakter pakietowy i będą przeprowadzone łącznie.

BM Banku BPH

d10fz17
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d10fz17