Trwa ładowanie...
d42h04c

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d42h04c
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 180 476 196 896 42 858 47 175
Zysk z działalności kontynuowanej -1 908 4 794 -453 1 149
Zysk brutto -1 655 4 947 -393 1 185
Zysk netto -2 793 3 101 -663 743
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -21 731 8 608 -5 135 2 062
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 535 -2 522 -835 -604
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 5 567 -3 773 1 316 -904
Środki pieniężne netto -19 699 2 314 -4 655 554
Aktywa razem 254 008 261 573 61 248 63 982
Zobowiązania i rezerwy 69 598 71 559 16 782 17 504
Kapitał własny 184 410 190 014 44 466 46 479
Kapitał akcyjny 1 248 1 183 301 289
Liczba akcji 12 476 705 11 834 881 12 476 705 11 834 881
Wybrane dane finansowe prezentowano w sprawozdaniu finansowym w następujący sposób:- pozycje bilansu przeliczono na Euro według średniego kursu wymiany złotego w stosunku do Euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień: 31.12.2013 - 4,1472 i 31.12.2012 – 4,0882- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na Euro po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym rachunkiem zysków i strat: 01.01.2013 - 31.12.2013 – 4,2318; 01.01.2012 do 31.12.2012 - 4,1738.Dane bilansowe okresu porównywalnego zgodnie z § 91 ust 1 pkt 2) stan na koniec poprzedniego roku obrotowego.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ListdoakcjonariuszyIVMX2013.pdf List Zarządu Infovide-Matrix S.A. do Akcjonariuszy za 2013 rok
opiniabieglegosprawozdanie_skonsolidowane.pdf Opinia z badania sprawozdania skonsolidowanego Infovide-Matrix S.A. za 2013 rok
raport skonsolid 2013 IVMX.pdf Raport z badania sprawozdania skonsolidowanego Infovide-Matrix S.A. za 2013 rok
sprawozdaniefinansoweskonsolidowane_2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Infovide-Matrix S.A. za 2013 rok
sprawozdaniezdzialalnosciskonsolidowane2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. za 2013 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d42h04c

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Infovide-Matrix Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INFOVIDE-MATRIX S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-460 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gottlieba Daimlera | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 440 25 00 | | 022 440 25 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | infovidematrix@ivmx.pl | | www.infovidematrix.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5260011003 | | 012075230 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Boris Stokalski-Dzierzykraj Prezes Zarządu
2014-03-21 Jarosław Plisz Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jarosław Plisz Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d42h04c

Podziel się opinią

Share
d42h04c
d42h04c