Trwa ładowanie...
d1rcozq

INGBSK - Informacja w sprawie podpisania umowy sprzedaży akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo ...

INGBSK - Informacja w sprawie podpisania umowy sprzedaży akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (3/2015)

Share
d1rcozq

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja w sprawie podpisania umowy sprzedaży akcji spółki ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 15/2014 z dnia 7 maja 2014 r. Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. (Bank) informuje, że w dniu 10 lutego 2015 r. Bank podpisał umowę sprzedaży (Umowa) pakietu 20% akcji ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. (ING PTE) (Akcje) na rzecz ING Continental Europe Holdings B.V. (ING CEH). Zbycie Akcji nastąpi pod warunkiem uzyskania przez ING CEH bezwarunkowego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zwiększenie zaangażowania ING CEH w ING PTE. Jeżeli stosowne zezwolenie KNF nie zostanie udzielone do końca 2016 r. Umowa ulegnie rozwiązaniu, o ile Strony nie postanowią inaczej. Cena sprzedaży Akcji została ustalona w Umowie w wysokości 210 mln PLN (Cena). Zgodnie z postanowieniami Listu intencyjnego z dnia 6 maja 2014 r. w Cenie uwzględniono wypłaconą dywidendę za rok 2013 oraz pozostałe elementy korygujące określone w powyższym Liście. Rynkowość Ceny została potwierdzona wydaną przez PwC Polska Sp. z o.o. niezależną opinią o godziwości
wyceny (tzw. fairness opinion). W dacie przeniesienia własności Akcji Cena zostanie skorygowana o wartość kolejnych dywidend wypłaconych Bankowi przez ING PTE po dacie zawarcia Umowy. Dodatkowo do końca grudnia 2016 r. Bank ma możliwość wystąpienia z żądaniem zmiany Ceny jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna za niezgodne z Konstytucją przepisy dotyczące reformy systemu otwartych funduszy emerytalnych, jakie zostały wprowadzone w roku 2014. Cena ulegnie zmianie, jeśli wartość korekty ustalonej zgodnie z Umową będzie równa lub wyższa od 15% ceny zapisanej w Umowie. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | 2015-02-11 report no. 03/2015: Update on concluding a share purchase agreement concerning the shares of the ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Company. With reference to the update given in the current report no. 15/2014 of 07 May 2014, the Management Board of ING Bank Śląski S.A. (“Bank”) give notice that on 10 February 2015, the Bank signed a share purchase agreement (“Agreement”) of a block of 20% of shares of ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (“ING PTE”) (“Shares”) to ING Continental Europe Holdings B.V. (“ING CEH”). The disposal of Shares will be effected on condition that ING CEH obtains an unconditional approval of the Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”) to increasing the stake of ING CEH in ING PTE. If the PFSA’s approval is not granted by the end of 2016, the Agreement shall be terminated unless the Parties resolve otherwise. The selling price of the Shares has been set in the Agreement at PLN 210 million (“Price”). As per the Letter of Intent of 06 May 2014, the
Price includes the dividend paid out for the year 2013 and other adjustment elements set out in the above Letter. Independent fairness opinion issued by PwC Polska Sp. z o.o. confirmed that the Price was set on an arm’s-length basis. The Price will be adjusted as at the Shares ownership transfer date with the value of subsequent dividends paid out to the Bank by ING PTE after the Agreement conclusion date. Additionally, the Bank holds the right to request a price change by the end of December 2016, if the Constitutional Tribunal finds the regulations concerning the reform of open-end pension funds system that were introduced in 2014 unconstitutional. The Price will be changed if the value of the adjustment set out as per the Agreement equals or is over 15% of the price set out in the Agreement. Legal grounds: Article 56 section 1 item 1) of the Act on Public Offering and the Terms and Conditions of Introducing Financial Instruments into Organised Trading System and on Public Companies. | | |
| | | | |

d1rcozq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-11 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1rcozq

Podziel się opinią

Share
d1rcozq
d1rcozq