Trwa ładowanie...
d2eq74q
espi

INGBSK - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

INGBSK - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
Share
d2eq74q
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011
Przychody z tytułu odsetek 1 890,40 1 606,20 447,50 404,90
Przychody z tytułu prowizji 566,10 581,60 134,00 146,60
Wynik na działalności podstawowej 1 620,30 1 460,00 383,50 368,00
Wynik brutto 524,90 557,10 124,20 140,40
Wynik netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 439,10 446,40 103,90 112,50
Wynik netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,00 0,00 0,00 0,00
Przepływy pieniężne netto 1 397,60 -151,00 330,80 -38,10
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,38 3,43 0,80 0,86
Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto (z uwzględnieniem należności leasingowych i faktoringowych oraz obligacji korporacyjnych) 44 620,90 33 617,40 10 471,20 8 432,60
Depozyty klientów z uwzględnieniem finansowania dla portfela leasingowego (matched funding) 55 962,80 47 540,60 13 132,80 11 925,10
Aktywa razem 70 260,10 67 500,90 16 487,90 16 931,90
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 6 978,80 5 951,50 1 637,70 1 492,90
Kapitał zakładowy 130,10 130,10 30,50 32,60
Udziały niekontrolujące 2,30 2,30 0,50 0,60
Liczba akcji 130 100 000,00 130 100 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 53,64 45,75 12,59 11,47
Współczynnik wypłacalności (w %) 12,98 12,61
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na koniec poprzedniego roku obrotowego prezentowane są w "Skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2012" na stronie 1 (plik:Raport_1H2012_PL.pdf).Wartości w walucie EUR zostały wykazane w milionach.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla banków
za półrocze roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-08-08
ING BANK ŚLĄSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
INGBSK Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-086 KATOWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
SOKOLSKA 34
(ulica) (numer)
032 3578592 032 3577092
(telefon) (fax)
marzena.radys@ingbank.pl www.ing.pl
(e-mail) (www)
6340135475 271514909
(NIP) (REGON)
Ernst &Young Audit Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d2eq74q

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport1H2012PL.pdf Sprawozdanie finansowe za 1 półrocze 2012 - wersja polska
Sprawozdanie Zarządu1H2012PL.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za 1 półrocze 2012 - wersja polska
Raport niezależnego audytora SOLO1H2012PL.pdf Raport niezależnego audytora SOLO za 1 półrocze 2012 - wersja polska
Raport niezależnego audytora GRUPA1H2012PL.pdf Raport niezależnego audytora GRUPA za 1 półrocze 2012 - wersja polska
Raport1H2012ENG.pdf Sprawozdanie finansowe za 1 półrocze 2012 - wersja angielska
Sprawozdanie Zarządu1H2012ENG.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za 1 półrocze 2012 - wersja angielska
Raport niezależnego audytora SOLO1H2012ENG.pdf Raport niezależnego audytora SOLO za 1 półrocze 2012 - wersja angielska
Raport niezależnego audytora GRUPA1H2012ENG.pdf Raport niezależnego audytora GRUPA za 1 półrocze 2012 - wersja angielska

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-07 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku
2012-08-07 Tomasz Biłous Główny Księgowy Banku, Dyrektor Departamentu Rachunkowości

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2eq74q

Podziel się opinią

Share
d2eq74q
d2eq74q