Trwa ładowanie...
d2n2lfd
espi

INGBSK - Umowa kredytowa z ING Commercial Finance Polska S.A. ? zmiana. (18/2013)

INGBSK - Umowa kredytowa z ING Commercial Finance Polska S.A. ? zmiana. (18/2013)

Share
d2n2lfd

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowa kredytowa z ING Commercial Finance Polska S.A. ? zmiana. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2013 r. został podpisany z firmą ING Commercial Finance Polska S.A. aneks do umowy kredytowej z dnia 02 stycznia 2012 r. (będącej przedmiotem raportu bieżącego nr 01/2012 z dnia 02 stycznia 2012 r.), wraz z późniejszymi zmianami, podwyższający kwotę rocznego kredytu obrotowego o kwotę 500.000.000,00 PLN do wysokości 2.225.000.000,00 PLN. Łączne zaangażowanie Banku w odniesieniu do spółki ING Commercial Finance Polska S.A. wynosi 2.225.300.000,00 PLN. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest stosunek łącznych kwot kredytu do kapitałów własnych Banku. Kredytobiorca jest powiązany z ING Bankiem Śląskim S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | 2013-07-26 Report no. 18/2013: Credit Agreement with ING Commercial Finance Polska S.A. – an amendment. The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby give notice of the following: on 26 July 2013, there was signed an annex with ING Commercial Finance Polska S.A. to the credit agreement of 02 January 2012 as amended (which was first reported in the interim report no. 01/2012 of 02 January 2012), whereby the amount of the annual working capital facility was increased by PLN 500,000,000.00 up to PLN 2,225,000,000.00. The total exposure of the Bank towards ING Commercial Finance Polska S.A. amounts to PLN 2,225,300,000.00. The criterion for regarding the agreement as significant is the ratio of the total loan amounts to the Bank’s equity. The borrower is a related entity of ING Bank Śląski S.A. Legal grounds: §5 section 1 item 3) of the Ordinance of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and interim information provided by securities issuers and conditions for recognising as
equivalent the information required by law of a non-Member State (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended). | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2n2lfd

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2n2lfd

Podziel się opinią

Share
d2n2lfd
d2n2lfd