Trwa ładowanie...
d2tdtod
espi

INGBSK - Uszczegółowienie Programu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląs...

INGBSK - Uszczegółowienie Programu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. (19/2012)
Share
d2tdtod

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uszczegółowienie Programu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że, w związku z Uchwałą Zarządu Banku z dnia 10 kwietnia 2012 r. ustanawiającą Program Emisji Własnych Dłużnych Papierów Wartościowych ING Banku Śląskiego S.A., zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 kwietnia 2012 r., Zarząd Banku Uchwałą z dnia 06 listopada 2012 r. zaakceptował szczegółowe warunki Programu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. ("Program") o następujących głównych parametrach: Emitent: ING Bank Śląski S.A. Program: Program, w ramach którego Emitent będzie dokonywał wielokrotnych emisji Obligacji w seriach z zastrzeżeniem, że łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych Obligacji w danym czasie nie będzie wyższa niż Kwota Programu Rodzaj instrumentu: Obligacje emitowane na podstawie Ustawy o Obligacjach ("Obligacje"). Niepodporządkowane Obligacje kuponowe (o oprocentowaniu stałym lub zmiennym) lub dyskontowe (zerokuponowe)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz.U. z 2001, nr 120, poz. 1300, ze zmianami) ("Ustawa o Obligacjach") Kwota Programu: 5.000.000.000 PLN (pięć miliardów złotych) Czas trwania Programu: Nieograniczony Waluta: PLN Zapadalność: Do 10 lat Zabezpieczenie: Bez zabezpieczeń Prawo: Polskie Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że zamierza, w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia w/w Uchwały Zarządu, dokonać pierwszej emisji Obligacji w kwocie 1.000.000.000 PLN, z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia kwoty emisji w ramach Programu. Pierwsza emisja będzie emisją zamkniętą, skierowaną do wybranych inwestorów. Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 2012-11-07 Report no. 19/2012: Specification of the Own Debt Securities Issuance Programme of ING Bank Śląski S.A. With reference to the Current Report no. 14/2012 of 19 April 2012, the Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby give notice that in conjunction with the Bank Management Board Resolution of 10 April 2012 establishing the Own Debt Securities Issuance Programme of ING Bank Śląski S.A., approved with the Supervisory Board Resolution of 19 April 2012, the Management Board accepted the detailed conditions of the Own Debt Securities Issuance Programme of ING Bank Śląski S.A. (“Programme”) with the following key parameters: Issuer: ING Bank Śląski S.A. Programme: Programme whereunder the Issuer will make multiple issues of Bonds in series provided that the total nominal value of the issued and unredeemed Bonds in the said period does not exceed the Programme Amount Instrument Type: Bonds issued under the Act on Bonds (“Bonds”). Non-subordinated coupon bonds (with fixed or floating interest)
or discount (zero coupon) bonds Legal grounds: Act on Bonds of 29 June 1995 (consolidated text, Journal of Laws of 2001, no. 120 item 1300 as amended) (“Act on Bonds”) Programme Amount: PLN 5,000,000,000 (five billion Polish zloty) Programme Duration: Unlimited Currency: PLN Maturity: Up to 10 years Security: No security Applicable Law: Polish At the same time, the Bank Management Board hereby give notice that it intends, within 6 months from passing the aforesaid Management Board Resolution, to make first Bonds issuance in the amount of PLN 1,000,000,000 with the possibility to decrease or increase the issue amount as part of the Programme. The first issue shall be a non-public issue addressed to selected investors. Legal grounds: Article 56 section 1 item 1 of the Act on Public Offering and the Terms and Conditions for Introducing Financial Instruments to Organised Trading System, and Public Companies. | |

d2tdtod

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ING BANK ŚLĄSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
INGBSK Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-086 KATOWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
SOKOLSKA 34
(ulica) (numer)
032 3578592 032 3577092
(telefon) (fax)
marzena.radys@ingbank.pl www.ing.pl
(e-mail) (www)
6340135475 271514909
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tdtod

Podziel się opinią

Share
d2tdtod
d2tdtod