Trwa ładowanie...
d14edvj

INPRO S.A. - Dokonanie przez Sąd Rejonowy wpisu do rejestru zastawów (34/2013)

INPRO S.A. - Dokonanie przez Sąd Rejonowy wpisu do rejestru zastawów (34/2013)

Share
d14edvj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INPRO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dokonanie przez Sąd Rejonowy wpisu do rejestru zastawów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2013 Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk ? Północ w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wpisie w dniu 07.08.2013 następującego zastawu: Zastawu na prawie własności 198 udziałów, które INPRO S.A. posiada w podmiocie powiązanym ? w Hotelu Mikołajki Sp. z o.o., pozycja w Rejestrze Zastawów numer: 2365309 Przedmiotowy zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z tytułu kredytu w walucie polskiej nr 73 1020 1811 0000 0902 0202 0394 z dnia 05.09.2011 w kwocie 4.500.000,00zł udzielonego Hotelowi Mikołajki Sp. z o.o., opisanego w raporcie bieżącym Spółki nr 44/2011 z dnia 05.09.2011. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na wniosek INPRO SA (zastawca) na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie (zastawnik), dłużnikiem zaś jest jednostka zależna od INPRO SA- Hotel Mikołajki Sp. z o.o z siedzibą w
Gdańsku przy ul Opata Jacka Rybińskiego 8. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na 198 udziałach, które INPRO S.A. posiada w Hotelu Mikołajki Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1.000,00zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 198.000,00zł. INPRO S.A. posiada w spółce Hotel Mikołajki 15.780 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 15.780.000,00zł co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Najwyższa suma zabezpieczenia określona w umowie zastawu i określonego we wpisie do rejestru zastawów dokonanego na mocy przedmiotowego postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk ? Północ w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów wynosi 9.000.000,00zł. Umowa zastawu rejestrowego została szczegółowo opisana w raporcie bieżącym Spółki nr 21/2013 z dnia 23.05.2013r Wartość brutto nabycia udziałów w Hotelu Mikołajki Sp. z o.o. ewidencjonowana w księgach rachunkowych INPRO S.A. wynosi 15.784.618,54 zł. Udziały w kapitale zakładowym Hotelu
Mikołajki stanowią długoterminową lokatę kapitałową Emitenta. Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Spółkę, a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem nie istnieją żadne powiązania. Według wiedzy Spółki powyższego powiązania brak również pomiędzy spółką Hotel Mikołajki Sp. z o.o. i osobami zarządzającymi tą spółką a Bankiem oraz osobami zarządzającymi Bankiem. Wartość aktywów na których ustanowiono zabezpieczenie nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość zastawu przekracza równowartość kwoty 1.000.000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14edvj

| | | INPRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INPRO S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-320 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Opata Jacka Rybińskiego | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 34 00 370 | | 58 554 14 41 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@inpro.com.pl | | www.inpro.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 589-000-85-40 | | 008141071 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu
2013-08-13 Elżbieta Marks Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14edvj

Podziel się opinią

Share
d14edvj
d14edvj