Trwa ładowanie...
d173ca5
d173ca5
espi

INPRO S.A. - Rejestracja zmiany statutu oraz tekstu jednolitego statutu spółki INPRO S.A. (38/2011)

INPRO S.A. - Rejestracja zmiany statutu oraz tekstu jednolitego statutu spółki INPRO S.A. (38/2011)
Share
d173ca5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INPRO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmiany statutu oraz tekstu jednolitego statutu spółki INPRO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") siedzibą w Gdańsku w związku z podjęciem w dniu 16 czerwca 2011r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA") uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, informuje, iż w dniu 06 lipca 2011r. powziął informację o dokonaniu w dniu 28 czerwca 2011r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk ? Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmiany statutu zgodnie z wyżej wymienioną uchwała WZA, to znaczy: 1. zmieniono zapis §4 ust 1 Statutu Spółki w ten sposób, że po punkcie 23 kropkę zastąpiono średnikiem, po którym dodano punkt 24, który otrzymał następujące brzmienie: " 24) pośrednictwo finansowe ( 66.19.Z PKD)." 2. uchylono w całości dotychczasową treść §11 punkt 5 Statutu Spółki: "Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu." i nadano mu
nowe następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscowości będącej siedzibą Spółki. Walne Zgromadzenie może się odbyć również w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki INPRO S.A. są przedmiotem obrotu." Informacja o rozszerzeniu przedmiotu działalności o "pośrednictwo finansowe" została wpisana do Działu 3 Rubryki 1 Rejestru KRS. Tekst jednolity Statutu Spółki zarejestrowany w KRS dostępny jest w raporcie bieżącym Spółki nr 35/2011 z dnia 16 czerwca 2011r. dotyczącym treści uchwały WZA Spółki podjętej w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.) | | | | | | | | |
| |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego 8
(ulica) (numer)
58 34 00 370 58 554 14 41
(telefon) (fax)
sekretariat@inpro.com.pl www.inpro.com.pl
(e-mail) (www)
589-000-85-40 008141071
(NIP) (REGON)
d173ca5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-07 Piotr Stefaniak Prezes Zarządu
2011-07-07 Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d173ca5

Podziel się opinią

Share
d173ca5
d173ca5