Trwa ładowanie...
dgzpolo

INTAKUS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez Spółkę zależną od Emitenta (13/2015)

INTAKUS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez Spółkę zależną od Emitenta (13/2015)

Share
dgzpolo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTAKUS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez Spółkę zależną od Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) (Rozporządzenie), Zarząd Spółki Intakus S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 26 lutego 2015 roku powziął wiadomość, o zawarciu w dniu 25 lutego 2015 roku przez Spółkę zależną od Emitenta tj. Spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Spółka) z Alior Bank S.A. (Bank) umowy o kredyt nieodnawialny zabezpieczony hipoteką (Umowa). Na mocy Umowy, Bank udzielił Spółce kredytu w kwocie 18.000.000,00 (osiemnaście milionów) złotych, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki, w tym spłaty kredytu średnioterminowego, nieodnawialnego w innym banku w kwocie 5.000.000,00 euro. Termin całkowitej spłaty Kredytu został ustalony na
dzień 31 stycznia 2030 roku. Oprocentowanie Kredytu oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku, przy czym odsetki płatne są w okresach miesięcznych. Znaczące zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowić będzie hipoteka łączna do kwoty 52.350.000,00 (pięćdziesiąt dwa miliony, trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, ustanowiona na nieruchomościach Spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi położonych przy: ul. Wigury 21 w Łodzi, przy ul. Wróblewskiego 16/18 w Łodzi, przy ul. Kopernika 1-3 w Łodzi oraz ul. Wolności 19/21 w Chorzowie, stanowiąca jednocześnie zabezpieczenie zawartych przez Spółkę zależną od Emitenta z Bankiem w tym samym dniu, umowy kredytu inwestycyjnego, oraz umowy kredytowej limitu wierzytelności. Dodatkowe zabezpieczenie w/w umów stanowią: cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej wskazanych nieruchomości, cesja wierzytelności z umów najmu oraz pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym. Warunki Umowy nie odbiegają od
warunków powszechnie stosowanych dla umów kredytowych. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Umowa nie zawiera warunków rozwiązujących lub zawieszających. Opisana umowa wraz z umową kredytu inwestycyjnego, oraz umową kredytową limitu wierzytelności, zawartymi przez Spółkę zależną od Emitenta w tym samym dniu, jest pierwszą umową zawartą w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy jednostką należącą do grupy kapitałowej Emitenta, a Bankiem. Emitent oraz osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie są powiązane z podmiotem i osobami nim zarządzającymi, na rzecz którego ustanowiono hipotekę. Umowa spełnia kryterium uznania jej za znaczącą umowę, z uwagi na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgzpolo

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTAKUS S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-055 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Teatralna | | 10-12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 327 55 11 | | 71 352 63 21 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | intakus@intakus.pl | | www.intakus.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 898-10-51-431 | | 930175372 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Michał Kawczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgzpolo

Podziel się opinią

Share
dgzpolo
dgzpolo