Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

INTAKUS S.A. - Zmiany Statutu, w tym nazwy firmy Emitenta (16/2015)

INTAKUS S.A. - Zmiany Statutu, w tym nazwy firmy Emitenta (16/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTAKUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany Statutu, w tym nazwy firmy Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CFI Holding S.A. (dawniej Intakus S.A.) (Emitent) w nawiązaniu do treści raportu nr 4/2015 opublikowanego w dniu 31 stycznia 2015 roku informuje, że w dniu 1 marca 2015 roku powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27.02.2015 r. zmian Statutu Emitenta, uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 stycznia 2015 roku. Zmianie uległa nazwa firmy Emitenta, na nową: CFI Holding Spółka Akcyjna. Skrócona nazwa Spółki: CFI Holding S.A. Aktualny Statut Emitenta uwzględnia następujące zmiany: § 1 ust. 1 i 2 dotychczasowe brzmienie: 1. Firma Spółki brzmi ?INTAKUS? Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu: ?INTAKUS S.A.? oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce. nowe brzmienie: 1. Firma Spółki brzmi ?CFI HOLDING? Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu: ?CFI HOLDING S.A.? oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w
tłumaczeniu na języki obce. § 10 ust. 1 dotychczasowe brzmienie: 1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce we Wrocławiu, Warszawie lub Krakowie. nowe brzmienie: 1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie lub Łodzi. § 12 ust. 17 dotychczasowe brzmienie: 1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) Euro. nowe brzmienie: 17. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych. § 13 ust. 3 dotychczasowe brzmienie: 2. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości do 3.000.000 (trzech milionów) Euro upoważniony jest każdy Członek zarządu. Do zaciągania
zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości przekraczającej kwotę 3.000.000 (trzech milionów) Euro wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka zarządu z prokurentem. nowe brzmienie: 2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jedyny Członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo każdy Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Pozostałe postanowienia Statutu Emitenta pozostają bez zmian. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta w załączeniu podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | STATUT INTAKUS_CFI 03.2015.pdf | Tekst jednolity statutu Spółki | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTAKUS S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-055 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Teatralna 10-12
(ulica) (numer)
71 327 55 11 71 352 63 21
(telefon) (fax)
intakus@intakus.pl www.intakus.pl
(e-mail) (www)
898-10-51-431 930175372
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Michał Kawczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi