Trwa ładowanie...
d27m4cp
espi

INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie Prezesa Zarządu Spółki (46/2013)

INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie Prezesa Zarządu Spółki (46/2013)
Share
d27m4cp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTEGER.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Prezesa Zarządu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 12 czerwca 2013 roku otrzymał od Prezesa Zarządu Emitenta Rafała Brzoski ("RB") zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta, zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów oraz zawiadomienie dotyczące objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii I o następującej treści: ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY AKCJI PRZEZ OSOBĘ ZOBOWIĄZANĄ Działając jako osoba zarządzająca w rozumieniu art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 7 czerwca 2013 roku zostały złożone zlecenia sprzedaży w transakcjach pakietowych zawieranych na rynku regulowanym wszystkich posiadanych bezpośrednio przez RB 53.833 akcji zwykłych na okaziciela Spółki INTEGER.PL S.A. za cenę w wysokości 250 złotych za jedną akcję. Transakcje te zostały
rozliczone w dniu 12 czerwca 2013 roku. Jednocześnie informuje, iż Spółka zależna od RB, tj. A&R Investments Limited z siedzibą w Sliema na Malcie w dniu 7 czerwca 2013 roku złożyła zlecenia sprzedaży 298.079 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela INTEGER.PL S.A. w transakcjach pakietowych zawieranych na rynku regulowanym za cenę w wysokości 250 złotych za jedną akcję. Transakcje te zostały rozliczone w dniu 12 czerwca 2013 roku. ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE DOTYCHCZAS POSIADANEGO UDZIAŁU PONAD 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW O CO NAJMNIEJ 1% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW Ponadto działając na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje iż w wyniku sprzedaży posiadanych bezpośrednio przez RB 53.833 (pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki INTEGER.PL S.A., a także sprzedaży posiadanych przez A&R
Investments Limited 298.079 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela INTEGER.PL S.A., doszło do zmiany dotychczas posiadanego przez RB (bezpośrednio i pośrednio za pośrednictwem spółki A&R Investments Limited) udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Równocześnie przekazuje następujące informacje: Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Przed zmianą RB posiadał (bezpośrednio i pośrednio za pośrednictwem spółki A&R Investments Limited) łącznie 2.413.419 (dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy czterysta dziewiętnaście) akcji Spółki stanowiących 38,68% kapitału zakładowego Spółki i udziału w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym: a) bezpośrednio 53.833 (pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy) akcji Spółki stanowiących 0,86% kapitału zakładowego
Spółki i dających łącznie prawo do 53.833 (pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści trzy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce tych akcji wynosił 0,86%; b) pośrednio za pośrednictwem spółki A&R Investments Limited z siedzibą w Sliema na Malcie 2.359.586 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki stanowiących 37,82% kapitału zakładowego Spółki i dających łącznie prawo do 2.359.586 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce tych akcji wynosił 37,82%. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Aktualnie RB bezpośrednio nie posiada akcji Spółki, natomiast pośrednio (za pośrednictwem spółki A&R Investments Limited) posiada
2.061.507 (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedem) akcji Spółki stanowiących 33,04% kapitału zakładowego Spółki i dających łącznie prawo do 2.061.507 (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce tych akcji wynosi 33,04%. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki Spółka zależna A&R Investments Limited z siedzibą w Sliema na Malcie aktualnie posiada 2.061.507 (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedem) akcji Spółki stanowiących 33,04% kapitału zakładowego Spółki i dających łącznie prawo do 2.061.507 (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce tych akcji wynosi 33,04%. Osoby, o których mowa w art. 87 ustęp 1 punkt 3 litera c Ustawy o Ofercie - brak ZAWIADOMIENIE O OBJĘCIU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A ORAZ
AKCJI SERII I Ponadto informuję, iż: a) w dniu 12 czerwca 2013 roku spółka zależna A&R Investments Limited objęła 241.912 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 22 kwietnia 2013 roku, b) w wykonaniu uprawnień inkorporowanych w warrantach subskrypcyjnych serii A spółka zależna A&R Investments Limited złożyła w dniu 12 czerwca 2013 roku zapis na 241.912 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji serii I za cenę w wysokości 250 złotych za jedną akcję, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 22 kwietnia 2013 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTEGER.PL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-624 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Malborska 130
(ulica) (numer)
(0 12) 619 98 00 (0 12) 619 98 01
(telefon) (fax)
biuro@integer.pl www.integer.pl
(e-mail) (www)
6782881784 356590980
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Rafał Brzoska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27m4cp

Podziel się opinią

Share
d27m4cp
d27m4cp