Trwa ładowanie...
d2obgk9

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d2obgk9
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupY Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za 4 kwartały 2014 i 2013 zaprezentowane na koniec 4 kwartału 2014 (31.12.2014) oraz na koniec 2013 (31.12.2013)
Przychody netto ze sprzedazy prod., mat. i tow. 97 859 153 318 23 359 36 409
Koszty działalności operacyjnej 105 909 140 177 25 281 33 288
Zysk (strata) ze sprzedaży -8 051 13 141 -1 922 3 121
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 129 6 802 -2 657 1 615
Zysk (strata)przed opodatkowaniem -20 535 1 098 -4 902 -261
Zysk (strata) netto -19 324 186 -4 613 44
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 881 -8 912 3 314 -2 116
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 16 755 -3 211 4 000 -763
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -32 832 3 006 -7 837 714
Przepływy pieniężne netto razem -2 195 -9 117 -524 -2 165
Zysk (strata na 1 akcję) (w PLN/EUR) -2,75 0,03 -0,65 0,01
Rozwodniony zysk (strata na 1 akcję) (w PLN/EUR) -2,75 0,03 -0,65 0,01
Aktywa trwałe 32 978 57 063 7 737 13 759
Aktywa obrotowe 107 197 122 670 25 150 29 579
Aktywa razem 140 175 179 733 32 887 43 338
Zobowiązania długoterminowe 29 647 59 497 6 956 14 346
Zobowiązania krótkoterminowe 83 842 62 361 20 825 15 037
Kapitał własny 26 686 57 875 6 261 13 955
Kapitał zakładowy 702 702 165 169
Pasywa razem 140 175 179 733 32 887 43 338
Ilość akcji w szt. 7 016 000 7 016 000
Wartość księgowa na 1 akcję ( w PLN/EUR) 3,80 8,25 1,10 1,99
Rozwodniona wartość ksiegowa na 1 akcję ( w PLN/EUR) 3,80 8,25 1,10 1,99
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w PLN/EUR 0 0 0 0
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego INTERBUD-LUBLIN S.A. za 4 kwartały 2014 i 2013 roku
Przychody ze sprzedaży prod., mat. i usług. 93 943 124 648 22 424 29 601
Koszty działaności operacyjnej 102 961 121 626 24 577 28 883
Zysk ze sprzedaży -9 018 3 022 -2 153 718
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 819 5 221 -2 582 1 240
Zysk (strata)przed opodatkowaniem -18 571 1 291 -4 433 307
Zysk (strata) netto -17 373 919 -4 147 218
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 985 -411 3 577 -98
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 17 106 -4 738 4 083 -1 125
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -34 091 -2 236 -8 138 -531
Przepływy pieniężne netto razem -2 000 -7 385 -477 -1 754
Zysk (strata na 1 akcję) (w PLN/EUR) -2,48 0,13 -0,58 0,03
Rozwodniony zysk (strata na 1 akcję) (w PLN/EUR) -2,48 0,13 -0,58 0,03
Aktywa trwałe 43 948 67 125 10 311 16 186
Aktywa obrotowe 80 659 95 028 18 924 22 914
Aktywa razem 124 607 162 153 29 235 39 099
Zobowiązania długoterminowe 13 311 37 734 3 123 9 099
Zobowiązania krótkoterminowe 81 343 57 528 19 084 13 872
Kapitał własny 29 953 61 658 7 027 14 867
Kapitał zakładowy 702 702 165 169
Pasywa razem 124 607 162 153 29 235 39 099
Ilość akcji w szt. 7 016 000 7 016 000
Wartość księgowa na 1 akcję ( w PLN/EUR) 4,27 8,79 1,02 2,12
Rozwodniona wartość ksiegowa na 1 akcję ( w PLN/EUR) 4,27 8,79 1,02 2,12
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w PLN/EUR) 0 0 0 0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Pozostałe informacje do QSr Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za IV kwartał 2014 roku.pdf Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2014 roku
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za 4 kwartały 2014r..pdf Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za IV kwartały 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2obgk9

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-207 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Turystyczna | | 36 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (81) 7463407 | | (81) 7464465 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@interbud.com.pl | | www.interbud.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 712-015-22-42 | | 008020841 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Marek Borowiec Prezes Zarządu
2015-03-02 Krzysztof Jaworski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2obgk9

Podziel się opinią

Share
d2obgk9
d2obgk9