Trwa ładowanie...
d3192cx
d3192cx
espi

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zmiany Statutu dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dni ...

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zmiany Statutu dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 stycznia 2015 r. (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3192cx

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany Statutu dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 stycznia 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Interbud-Lublin S.A. (Spółka) informuje, że obradujące w dniu 27 stycznia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) podjęło uchwały nr 1/2015, 2/2015 i 3/2015 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Poniżej Spółka prezentuje zakres zmian uchwalonych przez NWZ. - dodano do § 4 ust. 1 Statutu punkty: ?36. w brzmieniu: ?Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych ? dział 35 PKD?,--- 37. w brzmieniu: ?Działalność polegająca na prowadzeniu domów opieki społecznej ? Sekcja Q Dział 87?, 38. w brzmieniu ?Działalność turystyczna ? Sekcja I oraz Sekcja N Dział 79?, 39. w brzmieniu ?Działalność rekreacyjna ? Sekcja R Dział 93?.? Przyjęte brzmienie § 4 ust. 1 Statutu: ?§ 4. 1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest: 1) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę - grupa 43.1, 2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - grupa 41.20.Z, 3) roboty
związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - dział 42, 4) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych - grupa 43.2, 5) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - grupa 43.3, 6) produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania - dział 16, 7) produkcja papieru i wyrobów z papieru - dział 17, 8) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji - dział 18, 9) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych - dział 20, 10) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - dział 22, 11) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - dział 23, 12) produkcja metali - dział 24, 13) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń - dział 25, 14) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - dział 26, 15) produkcja urządzeń elektrycznych - dział 27, 16) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń - dział
33 , 17) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego -dział 95, 18) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców - dział 38, 19) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - dział 36, 20) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - dział 45, 21) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - dział 46, 22) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi -dział 47, 23) zakwaterowanie - dział 55, 24) transport lądowy oraz transport rurociągowy - dział 49, 25) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - dział 52, 26) pozostałe pośrednictwo pieniężne - klasa 64.19.Z, 27) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - grupa 64.9, 28) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - dział 68, 29) wynajem i dzierżawa - dział 77 30) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w
zakresie informatyki oraz działalność powiązana - dział 62, 31) działalność usługowa w zakresie informacji - dział 63, 32) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - dział 37, 33) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - klasa 78.30.Z, 34) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane - grupa 43.9. 35) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych ? 72-19., 36) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych ? dział 35 PKD, 37) działalność polegająca na prowadzeniu domów opieki społecznej ? Sekcja Q Dział 87, 38) działalność turystyczna ? Sekcja I oraz Sekcja N Dział 79, 39) działalność rekreacyjna ? Sekcja R Dział 93.? - dodano do § 13 ust. 2 Statutu punkt ?p? w brzmieniu: ?p) wyrażania zgody Zarządowi Spółki na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.? Przyjęte brzmienie §13 ust. 2
Statutu: ?Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: a) ocena sprawozdań finansowych, oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat i składania Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tych czynności, b )powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, na zasadach określonych w § 8, c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, e) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan), który powinien obejmować co najmniej wieloletni plan strategiczny, plan przychodów i kosztów na każdy rok prognoz, a także prognozy bilansu oraz planów inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz, f) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów w kwotach przewyższających jednorazowo równowartość w złotych
kwoty 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia zaciągnięcia zobowiązania, g )wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, w wysokości kwot powyżej 500.000 EUR (pięćset tysięcy euro), przeliczonych według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania w/w czynności, h) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, w wysokości powyżej 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro ) przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności, i) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych, w wysokości powyżej 1.000.000 EUR jeden milion euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania emisji, j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składnika majątku Spółki, którego wartość
przekracza 500.000 EUR (pięćset tysięcy euro), przeliczonych według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania, z wyłączeniem zapasów zbywanych w ramach normalnej działalności., k) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, Akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub podmiotami powiązanymi z członkiem Zarządu Spółki lub którymkolwiek Akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. l) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach, jeżeli dokonanie tych czynności powoduje zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem w wysokości powyżej 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro ) przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności). ł) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych
Spółki, m) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, n) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz każdej jego zmiany, o) na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy., p) wyrażania zgody Zarządowi Spółki na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.? - dodano § 5a Statutu w brzmieniu: ?§ 5a 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 350 000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia rejestracji przez sąd rejestrowy
zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.01.2015r. -- 3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 4. O ile postanowienia kodeksu spółek handlowych i Statut Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 5. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym z końcem okresów, o których mowa w ustępie 2?. Jednocześnie Spółka informuje, iż uchwałą nr 4/2015 NWZ przyjęło tekst jednolity Statutu uwzględniający ww. zmiany. Treść tekstu jednolitego Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?]. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | załącznik do rb 2_2015 - Tekst jednolity Statutu Spółki.pdf | Tekst jednolity Statutu Spółki | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERBUD-LUBLIN S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-207 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Turystyczna 36
(ulica) (numer)
(81) 7463407 (81) 7464465
(telefon) (fax)
info@interbud.com.pl www.interbud.com.pl
(e-mail) (www)
712-015-22-42 008020841
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Marek Borowiec Prezes Zarządu
2015-01-27 Krzysztof Jaworski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3192cx

Podziel się opinią

Share
d3192cx
d3192cx