Trwa ładowanie...
d45z6la
d45z6la
espi

INTERCARS - Wybór biegłego rewidenta (14/2011)

INTERCARS - Wybór biegłego rewidenta (14/2011)
Share
d45z6la
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-26
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Wypełniając obowiązek wynikający z § 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 z 2009 r.), Zarząd Inter Cars S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, uchwałą z dnia 26.04.2011 r., podjęła decyzję o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2011 oraz za pierwsze półrocze 2011 roku, którym będzie KPMG Audyt sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51.Jednocześnie Rada Nadzorcza w swojej uchwale zobowiązała Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy między stronami na okres konieczny do wykonania w/w czynności.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTER CARS SA
(pełna nazwa emitenta)
INTERCARS Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-903 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powsińska 64
(ulica) (numer)
714-19-16 714-19-18
(telefon) (fax)
bzarzadu@intercars.com.pl intercars.com.pl
(e-mail) (www)
118-14-52-946 014992887
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓBREPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Piotr Kraska Członek Zarządu
2011-04-26 Paweł Pietrzak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45z6la

Podziel się opinią

Share
d45z6la
d45z6la