Trwa ładowanie...
d1ez7t6

INTROL S.A. - INTROL S.A. ? podpisanie umowy zlecenia wystawienia gwarancji z Getin Noble Bank S....

INTROL S.A. - INTROL S.A. ? podpisanie umowy zlecenia wystawienia gwarancji z Getin Noble Bank S.A. (5/2013)

Share
d1ez7t6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. ? podpisanie umowy zlecenia wystawienia gwarancji z Getin Noble Bank S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTROL S.A. informuje, iż w dniu 31 stycznia br. podpisano umowę zlecenia wystawienia gwarancji pomiędzy Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej "Bankiem") a INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach (zwanym dalej "Zleceniodawcą"). Bank na zlecenie Zleceniodawcy udzieli gwarancji nr 55/G/2013 - Beneficjentem gwarancji jest Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem gwarancji jest zabezpieczenie zwrotu zaliczki na rzecz Beneficjenta ? Mostostalu Warszawa S.A., wynikający z zapisu umowy o wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. "Zaprojektowanie i budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc", pomiędzy Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie jako Zamawiającym, a Konsorcjum firm, którego Liderem jest INTROL S.A. (O niniejszym wydarzeniu Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2013 z dn. 11 stycznia 2013 r.). Kwota gwarancji: do wysokości 12 801 019,59 PLN. Gwarancja jest ważna od dnia
wystawienia gwarancji do dnia 31.12.2014 r. Bank zobowiązał się do udzielenia gwarancji nieodwołalnej, płatnej na każde pisemne żądanie Beneficjenta przedłożone w okresie ważności gwarancji zawierające oświadczenie, że Zleceniodawca nie wywiązał się z warunków określonych w gwarancji. Gwarancja zostanie wystawiona po ustanowieniu szczegółowych zabezpieczeń roszczeń Banku z tytułu realizacji gwarancji oraz spełnieniu szczegółowych warunków przewidzianych w umowie zlecenia udzielenia gwarancji. Wynagrodzenia za udzielenie gwarancji oraz zasady jego zapłaty nie odbiegają od standardów rynkowych. Strony ustaliły następujące prawne zabezpieczenia roszczeń Banku z tytułu realizacji gwarancji: a. pełnomocnictwa do dysponowania środkami przez Bank na rachunku bieżącym prowadzonym w Getin Noble Bank S.A. do kwoty 12 801 019,59 PLN; b. oświadczenia o poddaniu się egzekucji Zleceniodawcy prowadzonej na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego do kwoty 25 602 039,18 PLN i okresie do dnia 31.12.2016 r.; c. cesji
wierzytelności z tytułu umowy o wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. "Zaprojektowanie i budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc", pomiędzy Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie jako Zamawiającym a Konsorcjum firm, którego Liderem jest INTROL S.A. do kwoty 22 407 525 PLN brutto; d. cesji należności z kontraktów/umów zawartych przez INTROL S.A. na kwotę nie mniejszą niż 15 000 000 PLN. W przypadku gdy wartość umów stanowiących przedmiot zabezpieczenia wierzytelności z tytułu gwarancji (bez uwzględnienia umowy stanowiącej przedmiot wystawionej gwarancji bankowej) pozostałych do zafakturowania w wartościach netto, z których dokonano przelewu wierzytelności na Bank, zmniejszy się do poziomu poniżej 15 000 000 PLN, Zleceniodawca zobowiązał się do przedłożenia nowych umów i ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z gwarancji w formie przelewu wierzytelności z tych umów, najpóźniej do końca miesiąca
następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego. W przypadku wypowiedzenia umowy Zleceniodawca zobowiązany jest do ustanowienia na rzecz Banku kaucji zabezpieczającej w całości kwotę gwarancji. Zleceniodawca upoważnił Bank do utworzenia kaucji ze środków znajdujących się na rachunku bieżącym Zleceniodawcy lub uruchomienia w tym celu kredytu. Termin spłaty kredytu ustalono na 30 dni od daty wypowiedzenia niniejszej umowy. Wysokość gwarancji, która ma być wystawiona w oparciu o umowę zlecenia wystawienia gwarancji przekracza wartość 10% kapitałów własnych INTROL S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 RMF GPW | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ez7t6

| | | INTROL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTROL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-519 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | T.Kościuszki | | 112 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7890022 | | 032 7890175 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | introlsa@introl.pl | | www.introlsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340030925 | | 272043375 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Piotr Jeziorowski Prezes Zarządu
2013-02-01 Włodzimierz Bartold Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ez7t6

Podziel się opinią

Share
d1ez7t6
d1ez7t6