Trwa ładowanie...
d1wf74w
espi

INTROL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

INTROL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012
Share
d1wf74w
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 366 264 280 180 87 757 67 675
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 625 9 371 5 661 2 263
Zysk (strata) brutto 19 150 8 166 4 588 1 972
Zysk (strata) netto 15 642 6 499 3 748 1 570
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 14 643 7 480 3 508 1 807
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 314 2 231 4 148 539
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 948) (2 667) (946) (644)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15 463) 819 (3 705) 198
Przepływy pieniężne netto, razem (2 097) 383 (502) 93
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800
Zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,55 0,28 0,13 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,55 0,28 0,13 0,07
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa, razem 235 862 209 396 57 693 47 409
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 117 622 100 169 28 771 22 679
Zobowiązania długoterminowe 15 938 10 911 3 899 2 470
Zobowiązania krótkoterminowe 101 684 89 258 24 873 20 209
Kapitał własny 118 240 109 227 28 922 24 730
Kapitał podstawowy 5 328 5 328 1 303 1 206
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,44 4,10 1,09 0,93
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,44 4,10 1,09 0,93
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 939 71 422 22 508 17 251
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 342 (1 730) 322 (418)
Zysk (strata) brutto 8 571 10 384 2 054 2 508
Zysk (strata) netto 8 217 10 882 1 969 2 628
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 098) (5 985) (1 221) (1 446)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 719 8 443 1 370 2 039
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 417) (3 163) (1 538) (764)
Przepływy pieniężne netto, razem (5 796) (705) (1 389) (170)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,31 0,41 0,07 0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,31 0,41 0,07 0,10
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa, razem 112 144 110 341 27 431 24 982
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 370 27 526 7 184 6 232
Zobowiązania długoterminowe 1 404 2 102 343 476
Zobowiązania krótkoterminowe 27 966 25 424 6 841 5 756
Kapitał własny 82 774 82 815 20 247 18 750
Kapitał podstawowy 5 328 5 328 1 303 1 206
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,11 3,11 0,76 0,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 3,11 3,11 0,76 0,70
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSrIVkw2012.pdf Skonsolidowany raport kwartalny QSr za IV kwartał 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-02-14
INTROL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTROL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-519 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
T.Kościuszki 112
(ulica) (numer)
032 7890022 032 7890175
(telefon) (fax)
introlsa@introl.pl www.introlsa.pl
(e-mail) (www)
6340030925 272043375
(NIP) (REGON)
d1wf74w

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Piotr Jeziorowski Prezes Zarządu
2013-02-14 Włodzimierz Bartold Wiceprezes Zarządu
2013-02-14 Stanisław Jurczyński Wiceprezes Zarządu
2013-02-14 Józef Bodziony Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wf74w

Podziel się opinią

Share
d1wf74w
d1wf74w