Trwa ładowanie...
d47kvlj
d47kvlj
espi

INVENTI S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Sp ...

INVENTI S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A. (3/2015)
Share
d47kvlj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INVENTI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki INVENTI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 19 marca 2015 r. do Spółki wpłynęło drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza UNITED S.A., dotyczące zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 5% w Spółce, o następującej treści: ?ZAWIADOMIENIE o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce Inventi S.A. Jako akcjonariusz Spółki Inventi S.A., UNITED S.A. (dalej: Zawiadamiający) na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) niniejszym informuje, że w dniu 19 marca 2015 r. nastąpiło zapisanie na rachunku papierów wartościowych nabycie 211.319 (słownie:
dwieście jedenaście tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela (dalej: Transakcja), których emitentem jest Inventi S.A. (dalej: Inventi) w związku z czym zwiększył się procentowy udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów Inventi powyżej 5% (słownie: pięć procent). Po nabyciu akcji Inventi Zawiadamiający posiada łącznie 3.211.319 (słownie: trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela Inventi S.A., z których przysługuje taka sama liczba głosów, co stanowi 5,05% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na WZA Inventi S.A. Przed nabyciem Zawiadamiający posiadał 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela Inventi S.A., z których przysługiwała taka sama liczba głosów, co stanowiło 4,72% udziału w kapitale zakładowym oraz 4,72% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Inventi S.A. Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Inventi S.A. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87
ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Piotr Klomfas Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47kvlj

Podziel się opinią

Share
d47kvlj
d47kvlj