Trwa ładowanie...
dj02p55

INVESTcon GROUP - Wybrane wyniki szacunkowe Spółki - korekta (7/2013)

INVESTcon GROUP - Wybrane wyniki szacunkowe Spółki - korekta (7/2013)

Share
dj02p55

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | Kor | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVESTcon GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybrane wyniki szacunkowe Spółki - korekta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki wskazuje, że w wyniku omyłki pisarskiej w raporcie nr 7/2013 błędnie wskazano jedną z dat. Było: - środki pieniężne na rachunkach Grupy Kapitałowej INVESTcon GROUP S.A. na dzień 30.09.2012 r.: 3,334 mln PLN, Winno być: - środki pieniężne na rachunkach Grupy Kapitałowej INVESTcon GROUP S.A. na dzień 31.12.2012 r.: 3,334 mln PLN, Pełna skorygowana treść raportu: Zarząd INVESTcon GROUP S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki za okres od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. (IV kwartał 2012 r.): - wartość rynkowa papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym GPW i NewConnect (portfel publiczny) będących własnością INVESTcon GROUP S.A. na dzień 31.12.2012 r.: 17,725 mln PLN (18,789 mln PLN dla Grupy Kapitałowej), - wartość księgowa akcji i udziałów w spółkach nienotowanych na rynku regulowanym GPW i NewConnect (portfel niepubliczny) będących własnością INVESTcon GROUP S.A. na dzień
31.12.2012 r.: 3,900 mln PLN, - środki pieniężne na rachunkach Grupy Kapitałowej INVESTcon GROUP S.A. na dzień 31.12.2012 r.: 3,334 mln PLN, - zysk z wprowadzenia akcji do publicznego obrotu: 0 mln PLN (narastająco za IV kwartały 2012: 2,783 mln PLN). Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki oraz w zakresie zysku z wprowadzenia akcji do zorganizowanego obrotu, na podstawie różnicy pomiędzy wartością rynkową wprowadzanych akcji spółek portfelowych liczoną według kursu odniesienia z pierwszego dnia notowań i ceną nabycia. Z uwagi na charakter wyżej wskazanych wyników szacunkowych, Spółka nie przewiduje dokonywania ewentualnej korekty podanych szacunków. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, korekta zostanie dokonana w trybie określonym w § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (?). W IV kwartale 2012 roku na rynku
NewConnect zadebiutowała 1 spółka portfelowa INVESTcon GROUP S.A. ? ExaMobile S.A. Łącznie w 2012 r. na rynku NewConnect zadebiutowało 9 spółek portfelowych INVESTcon GROUP S.A., z czego INVESTcon GROUP S.A. był Autoryzowanym Doradcą dla 5 z nich. INVESTcon GROUP S.A. wprowadził do obrotu w alternatywnym systemie obrotu także 11 ofert wtórnych (wprowadzenia, oferty prywatne i oferty z prawem poboru) na łączną kwotę ponad 110,3 mln zł. W I kwartale 2013 r. planowane jest wprowadzenie 3 - 4 spółek na rynek NewConnect. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj02p55

| | | INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INVESTcon GROUP | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-830 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krasińskiego | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 851 86 77 | | 061 851 86 77 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@ic.poznan.pl | | www.ic.poznan.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 778-10-24-498 | | 630316445 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj02p55

Podziel się opinią

Share
dj02p55
dj02p55